• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • ЗАПОВЕД №РД 01-449 гр. Главиница, 14.07.2022 г., Относно: процедура за възлагане на „ Добив на дървесина - сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина” в насаждения от горските територии на община Гл

 

З А П О В Е Д

№ РД 01 - 449

гр. Главиница, 14.07.2022 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 112, ал.1, т. 2, чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за горите, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и решение № 300/30.06.2022 г. на Общински съвет гр. Главиница  

           

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Откривам процедура за възлагане на  „ Добив на дървесина - сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина”  в насаждения от  горските територии на община Главиница за:

.......................................................................................

 

00 download  ЗАПОВЕД №РД 01-449 гр. Главиница, 14.07.2022 г., Относно: процедура за възлагане на  „ Добив на дървесина - сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина”  в насаждения от  горските територии на община Главиница

 

 arrow1ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ - ZIP FORMAT

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.