Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг,

 Кмета на Община Главиница Ви кани на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг при следните параметри:

 • Цел - закупуване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на общинска администрация гр. Главиница;
 • Максимален размер на дълга – 85 000.00 (осемдесет и пет хиляди) лева, с вкл. ДДС;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга от бъдещи приходи на Община Главиница.
 • Условия за погасяване:
 • Срок на погасяване – 36 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
 • Източници на погасяванеот собствени бюджетни средства ;
 • Авансова вноска - не повече от 20 % от цената на актива;
 • погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;

- остатъчна стойност – не повече от 15% от стойността на актива.

 • Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
 • Максимален лихвен процент - не повече от 5.0%, като окончателният лихвен процент ще бъде определен в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител на обществената поръчка;
 • други съпътстващи разходи, неформиращи дълг съгласно договора (такса обслужване на кредит, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) –в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител по обществената поръчка;

Общественото обсъждане ще се проведе на 26.07.2022г. /вторник/ от 15.00 часа в заседателна зала на Община Главиница в гр. Главиница /ІV етаж/.

Вашите мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането може да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@glavinitsa.bg  до 28.07.2022г.

Неждет Джевдет

Кмет на община Главиница

                                                                                                             

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.