• Начало
 • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
 • ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг,

 Кмета на Община Главиница Ви кани на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг по две обособени позиции при следните параметри:

Обособена позиция 1:

 • Цел - закупуване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на полицейски участък гр. Главиница;
 • Максимален размер на дълга – 50 000.00 (петдесет хиляди) лева, с вкл. ДДС;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга от бъдещи приходи на Община Главиница и субсидия от републиканския бюджет.
 • Условия за погасяване:
 • Срок на погасяване – 24 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
 • Източници на погасяванеот собствени бюджетни средства и субсидия от републиканския бюджет;
 • Авансова вноска - не повече от 30 % от цената на актива;
 • погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;

- остатъчна стойност – не повече от 15% от стойността на актива.

 • Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
 • Максимален лихвен процент - не повече от 5.0%, като окончателният лихвен процент ще бъде определен в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител на обществената поръчка;
 • други съпътстващи разходи, неформиращи дълг съгласно договора (такса обслужване на кредит, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) –в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител по обществената поръчка;

Обособена позиция 2:

 • Цел - закупуване на един брой специализиран автомобил за обезпечаване дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Главиница;
 • Максимален размер на дълга – 340 000.00 (триста и четиридесет хиляди) лева, с вкл. ДДС;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга от бъдещи приходи на Община Главиница
 • Условия за погасяване:
 • Срок на погасяване – 36 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
 • Източници на погасяванеот собствени бюджетни средства
 • Авансова вноска - не повече от 30 % от цената на актива;
 • погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
 • остатъчна стойност – не повече от 15% от стойността на актива.
 • Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
 • Максимален лихвен процент - не повече от 5.0%, като окончателният лихвен процент ще бъде определен в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител на обществената поръчка;
 • други съпътстващи разходи, неформиращи дълг съгласно договора (такса обслужване на кредит, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) –в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител по обществената поръчка;

Общественото обсъждане ще се проведе на 15.07.2022г. /петък/ от 15.00 часа в заседателна зала на Община Главиница в гр. Главиница /ІV етаж/.

Вашите мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането може да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@glavinitsa.bg  до 18.07.2022г.

Неждет Джевдет

Кмет на община Главиница

                                                                                             

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.