▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 25.04.2019 год. /четвъртък/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.04.2019 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишен доклад за дейностите и финансов отчет на народните читалища в Община Главиница за 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба №34 за управление на горските територии на община Главиница

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на т.2, т.3 и т.4 от Решение №250/30.05.2017 год. и изменение на Решение №376/27.06.2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишния план за ползване на дървесина за 2019 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Отмяна на Наредба №17 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Главиница, /приета с Решение №39 по Протокол № 6/27.03.08 г. на Общинския съвет гр. Главиница/ и приема нова Наредба №17 за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Главиница.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС - Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Главиница за 2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Избор на Обществен съвет за социално подпомагане.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

8. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

9. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Главиница /2019-2020/.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

10. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Главиница за 2019 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

11. Разглеждане на докладна записка относно: Промяна на статута на съществуваща сграда „Училище” с. Листец, общ. Главиница от публична в частна общинска собственост.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

12. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

13. Разглеждане на докладна записка относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти общинска собственост на други юридически лица и звена на бюджетна  издръжка или техни териториални структури.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

14. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на разход за лечение на Айнур Бошнак от с. Дичево, ул. "Седма" №4.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

15. Разглеждане на докладна записка относно: Отпускане на средства за възстановяване на щети от възникнал пожар в с. Дичево.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

16. Разглеждане на докладна записка относно: Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели и избор на временна комисия по предложения за кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Тутракан.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС - Главиница

17. Разни 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.