▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 05.02.2019 год. /вторник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянната комисия към Общински съвет – Главиница:

       - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа.

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 08.02.2019 год. /петък/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

                - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

               - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

               - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

               - Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

       - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 11.02.2019 год. /понеделник/ от 13:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

      1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на бюджета на Община Главиница за 2019 г.

Доклад проекто-бюджет 2019 год.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5; Приложение №5а

Приложение №6; Приложение №6а; Приложение №6бПриложение №6вПриложение №6г

Приложение №7

Приложение №8

Приложение №9

Приложение №10

Приложение №11

Приложение №12 и 12а

Приложение №13

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на имот общинска собственост, находящ се по регулационния план в землището на с. Зафирово, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.0 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разни.

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

 

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.