▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 29.10.2018 год. /понеделник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

                      - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

                      - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

                      - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

                      - Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

                - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.10.2018 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

Отчет за дейността на общински съвет гр. Главиница и на неговите комисии

за периода 01.04.2018 год. – 30.09.2018 год.

Полагане на клетва по реда на чл.38, ал.5 от ЗМСМА от новоизбрания кмет на кметство с.Суходол.

1. Разглеждане на докладна записка относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево в Община Главиница

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на Наредба №11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

                                                         Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на обособена част от двуетажна масивна сграда с площ от 22 кв.м., (в сграда „Здравна служба” с. Сокол, общ. Главиница).

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Главиница.

Внася: Рашко Денев

Председател на ПК поПКОНПИ към ОбС - Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Отпускане на средства за възстановяване на щети от възникнал пожар в с. Черногор.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

       7. Разглеждане на докладна записка относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на              Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС-Главиница8. Разни.

Председател на Общински съвет - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.