▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 26.09.2018 год. /сряда/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.09.2018 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в хотел „Дива” с. Чифлика – Троян при следния проекто – дневен ред:

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Главиница към 30.06.2018 год.                

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на план-сметката за разходите от такса битови отпадъци през 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Разрешаване формирането и дофинансирането на маломерна самостоятелна паралелка в СУ „Васил Левски” гр. Главиница с пълняемост по задължителния минимум за учебната 2018/2019 година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на имот общинска собственост, находящ се по регулационния план в землището на с. Зафирово, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на ползване на част от общински имот за разполагане на пчелин по КВС на с. Малък Преславец, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Отпускане на финансови средства за спешен ремонт на покрива на Психиатрично отделение в „МВАЛ-Силистра” АД.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разни

 

 

 

Председател на Общински съвет - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.