▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 13.08.2018 год. /понеделник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 15.08.2018 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на уточнения план и отчет за изпълнението на бюджета на Община Главиница за 2017 год. и уточнения план и изпълнение на план-сметката и размера на такса „Битови отпадъци” за 2017 год.

 Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Разрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни и слети паралелки и групи в общинските училища и ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на представител на Община Главиница в общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Силистра.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Избор на нови съдебни заседатели за мандат 2019 – 2023 год.

Внася: Йозджан Расим

Председател на ВКППДКСЗ

  1. Разни.

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.