▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 25.07.2018 год. /сряда/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.07.2018 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Предложение за утвърждаване на средищни детски градини и училища на територията на Община Главиница за учебната 2018/2019 г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Промяна на предназначението на съществуваща сграда "ЦДГ" с. Стефан Караджа, общ. Главиница от частна в публична общинска собственост.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба №11 приета с Решение №185 от Протокол №24/31.01.2017 год. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница.

 Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относноИзменение и допълнение на Наредба №30 за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца от Община Главиница /приета с Решение №107 от Протокол №14/29.06.2016 год./.

Внася: Неждет Джевдет

                                                         Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на имот общинска собственост, находящ се по регулационния план в землището на с. Суходол, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разни.

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.