▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 29.05.2018 год. /вторник/, свиквам заседание на:

                - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

                - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

                - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

                - Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

         - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.05.2018 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Суходол, общ. Главиница.                                                         

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС – Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на представител на Община Главиница в общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Силистра.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Отпускане на дарение за изграждане на Православен параклис „Св. Св. Константин и Елена” с. Подлес.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на Община Главиница за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/ на УПИ I – „За училище” и улична регулация от о.т.169 до о.т. 197 за УПИ I – „За училище” по регулационния план на гр. Главиница, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Предоставяне на вещи общинска собственост за безвъзмездно управление на юридически лица или на техни териториални структури на бюджетна издръжка и звена на общинска бюджетна издръжка.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

8. Разни.

Председател на Общински съвет - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.