▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

            На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.04.2018 год. /вторник/, свиквам заседание на:

                    - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

                    - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

                    - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

                    - Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

            - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 26.04.2018 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

Отчет за дейността на общински съвет гр. Главиница и на неговите комисии

за периода 01.10.2017 год. – 31.03.2018 год.

  1. Разглеждане на докладна записка относноПриемане Годишен доклад Годишен доклад за дейностите и финансов отчет на народните читалища в Община Главиница за 2017 год.                  

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на План за развитието на социалните услуги на Община Главиница за 2019 година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на Община Главиница във Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Модернизация на кухненски блок на Домашен социален патронаж гр. Главиница“, обл. Силистра”.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Главиница към 31.12.2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне размера на основните месечни работни заплати на кметове на кметства в Община Главиница.                  

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Избиране на комисия по предложения и проверка на документите на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд гр. Силистра.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС – Главиница

  1. Разни.

Председател на Общински съвет - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.