▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

            На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.03.2018 год. /вторник/, свиквам заседание на:

                       - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

                      - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

                      - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

                      - Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

                - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

       На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.03.2018 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

      1. Разглеждане на докладна записка относно:  Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.                         Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС – Главиница

              2. Разглеждане на докладна записка относно: Подписване на тристранно споразумение за намаляване с 80 на сто на неразплатено задължение на Община Главиница по договор №19/321/01276 от 27.11.2012 - "Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра", финансиран от ДФ "Земеделие" - РА по ПРСР 2007-2013 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

       3. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Главиница за 2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

             4. Разглеждане на докладна записка относно: Годишен отчет по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Главиница за 2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

                5. Разглеждане на докладна записка относно: Именуване на улица в с. Ножарево.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

          6. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарните оценки на имоти общинска собственост, находящ се в землищата на с. Зафирово, с. Дичево, с. Суходол, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

           7. Разглеждане на докладна записка относно: Финансово съдействие за настаняване в специализирана социална услуга.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

           8. Разглеждане на докладна записка относно: Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД гр. Главиница за 2017 год.

Внася: Ерол Али

Управител на „Общински превози” ЕООД

          9. Разглеждане на докладна записка относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС - Главиница

             10. Разни.

 

 

Председател на Общински съвет - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.