▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

         На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 23.02.2018 год. /петък/, свиквам заседание на:

                   - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

                   - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

                   - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

                   - Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

                   - Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 14:00 часа.

 

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 26.02.2018 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Наредба за символите и отличията на Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Приемене на Общински план за младежта за 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за 2018-2019 стопанска година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарните оценки на имоти общинска собственост, находящ се в землищата на с. Зарица, с. Дичево, с. Коларово, с. Ножарево, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на представител на Община Главиница в общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от "В и К" ООД - гр. Силистра

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разни.

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.