▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

         На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 30.01.2018 год. /вторник/, свиквам заседание на:

                    - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

                    - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 15:00 часа;

                    - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 15:00 часа;

                    - Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 15:00 часа;

                    - Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 15:00 часа.

 

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 01.02.2018 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Годишен отчет за 2017 год. за изпълнението на Програмата за управление на общината за срока на мандата2016-2019 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление за 2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение в общата численост и структура на Общинска администрация – гр. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Отпускане на финансови средства за обучението на ученици при СУ "Васил Левски" гр. Главиница от гимназиален етап за придобиване на свидетелство за управление на МПС, категория "В" и "Ткт".

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Утвърждаване на щатно разписание на ДСП - гр. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на бюджет на Община Главиница за 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

8. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

                                                                                                                         Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС-Главиница

9. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина за 2018 год. и определяне на начина на ползване.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

10. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

11. Разни.

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.