▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

                     ПОКАНА

                На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.11.2016 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:

                     - Постоянна комисия по бюджет и финанси.

                     - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.

                     - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности.

                     - Постоянна комисия по образование, религия и спорт.

                     - Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.11.2016 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

            1. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на Приложение №1 от Решение №295 по Протокол №32/12.10.2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

       2. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

            3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на нова Наредба №21 за реда и условията при разглеждане на животни на територията на Община Главиница и отмяна на старата.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

           4. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на Наредба №30 за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване раждаемостта и отглеждане на деца от община Главиница /приета с решение №30 от Протокол №14 от 29.06.2016 год./

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

                5. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба  утвърждаване на оценки на УПИ.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

                 6. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на обособена част от едноетажна масивна сграда с площ от 29.15 кв.м /в сградата на Поликлиника гр. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

               7. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

              8. Разглеждане на докладна записка относно: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – водоем с площ 25,377 дка, съставляващ имот №050114, местност „Мера” в землището на село Суходол, община Главиница, с цел на ползването  „аквакултури и свързани с тях дейности”.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

                     9. Разни

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.