▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

        

ПОКАНА

 

         На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 10.10.2017 год. /вторник/, свиквам редовно заседание на:

                   - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа

                   - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа

                   - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа

                   - Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа

                   - Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 14:00 часа.

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 12.10.2017 год. /четвъртък/ от 15:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в Румъния, гр. Букурещ, хотел MIRAGE SNAGOV при следния проекто – дневен ред:

              1. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

               2. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на план – сметката на разходите от такса битови отпадъци през 2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

        3. Разглеждане на докладна записка относно: Поемане на дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

           4. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Общински имоти и комунални дейности” гр. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

          5. Разглеждане на докладна записка относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти общинска собственост на други юридически лица и звена на бюджетна издръжка или техни териториални структури.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

          6. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

          7. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение и допълнение на Решение №142 по Протокол №13/13.11.2012 год. от проведено заседание на Общински съвет - Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

            8. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на ведомствено барче, находящо се в сградата на Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

           9. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на пристройка, представляваща двуетажна масивна сграда, намираща се в с. Стефан Караджа.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

                 10. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценки на поземлени имоти и УПИ.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

                11. Разглеждане на докладна записка относно: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – водоем, съставляващ поземлен имот №000520, местност „Около гората” в землището на с. Черногор, община Главиница, с цел на ползването „аквакултури и свързани с тях дейности”.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

                    12. Разни

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.