▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

         На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 08.09.2017 год. /петък/, свиквам редовно заседание на:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа

- Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 14:00 часа.

 

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 12.09.2017 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

 

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на уточнения план и отчет за изпълнението на бюджета на Община Главиница за 2016 год. и изпълнение на план - сметката и размера на такса "Битови отпадъци" за 2016 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно:  Информация за изпълнение на бюджета на Община Главиница към 30.06.2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 3. Разглеждане на докладна записка относно: Разрешаване на маломерна самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в първи клас при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Сокол за учебната 2017/2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 4. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на Решение №269 от Протокол №30/26.07.2017 год. и сформиране на две отделни маломерни паралелки в ОУ "Отец Паисий" с. Стефан Караджа за учебната 2017/2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 5. Разглеждане на докладна записка относно: Разрешаване на маломерни изнесени разновъзрастови групи в с. Листец и с. Зебил за учебната 2017/2018 год. към ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 6. Разглеждане на докладна записка относно:  Отдаване под наем аренда чрез провеждане на публично оповестен конкурс на поземлени имоти от ОПФ частна общинска собственост на територията на Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 7. Разни

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.