▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

         На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 28.06.2017 год. /сряда/, свиквам редовно заседание на:

                    - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 16:00 часа

                    - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 16:00 часа

                    - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 16:00 часа

                    - Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 16:00 часа

                    - Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 16:00 часа.

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.06.2017 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

              1. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация  по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Силистра.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

         2. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

              3. Разглеждане на докладна записка относно:  Отдаване под наем на общински имоти с НТП – „полски пътища” в землищата на Община Главиница за стопанската 2017-2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

              4. Разглеждане на докладна записка относно: Дарение за доизграждане на Мемориален комплекс на гроба на кан Кубрат.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС  гр. Главиница

                5.Разни

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.