▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  

ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 25.04.2017 год. /вторник/, свиквам редовно заседание на:

Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа

- Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 14:00 часа.

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.04.2017 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

           

 1. Разглеждане на докладна записка относно:  Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Главиница през първото тримесечие на 2017 год., и актуализираното разпределение на промените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община Главиница към 31.03.2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно:  Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Главиница (2017-2018).

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно:  Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие за 2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно:  Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно:  Приемане на План за развитието на социалните услуги на Община Главиница за 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на годишен доклад за дейностите и финансов отчет на народните читалища в Община Главиница за 2016 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно:  Одобряване на годишен доклад за наблюдение и изпълнението на Общински план за развитие на община Главиница за 2016 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Попълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с поземлен имот ПИ № 050087 в землището на с.Вълкан, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Утвърждаване на оценка за отдаване под наем.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин по КВС на с. Малък Преславец.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин по КВС на с. Стефан Караджа.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на поземлен имот ПИ № 15031.30.59 находящ се в землището на гр.Главиница, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на поземлен имот ПИ № 026008 находящ се в с. Богданци, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на поземлен имот ПИ № 090158 находящ се в с. Дичево, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на поземлен имот ПИ № 060035 находящ се в с. Дичево, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на поземлен имот ПИ № 090039 находящ се в с. Бащино, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разни

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.