▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.03.2017 год. /понеделник/, свиквам редовно заседание на:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа

- Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 14:00 часа.

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.03.2017 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

           

 1. Разглеждане на докладна записка относно:  Връщане, на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА, за ново обсъждане като нецелесъобразно решение №190 на Общински съвет гр. Главиница, по Протокол №25 от 28.02.2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Отмяна на Решение №104, прието на 29.06.2016г. по Протокол №14 на Общински съвет град Главиница за сключване на споразумение за разсрочване на дълг по договор №19 /321 / 01276 от 27.11.2012 – „Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра“, финансиран от ДФ „Земеделие“ - РА по ПРСР 2007-2013г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Подписване на тристранно споразумение с управляващ орган на ОП „Околна среда 2007-2013 “ и министъра на финансите за намаляване на задължението по наложена финансова корекция с 80 на сто по проект №58111-14-205 „Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница “, финансиран с договор за безвъзмездна помощ по Приоритетна ос1 на ОП „Околна среда 2007 -2013г.“

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Главиница към 31.12.2016 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на списъка на второстепенни разпоредители с бюджет в Община Главиница за 2017 год., в т. ч. прилагащи системата на делегиран бюджет, съгласно чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно:  Преобразуване чрез промяна на вида по чл. 38, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование на Основно училище”Иван Вазов”, с.Зафирово в Обединено училище „Иван Вазов”, с.Зафирово.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Годишен отчет по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Главиница за  2016 г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на Наредба №32 за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Главиница /приета с Решение №173 по Протокол №22 от 21.12.2016г./.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Промяна в Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” – гр. Главиница /ПИД на ПУД на „ОИКД”/.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К” ООД – гр. Силистра.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Предоставяне на управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води /ПОСВ/, част от водопроводна и канализационна мрежа, изградени по проект на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 год.”, BG161PO005/1.10/01/02, Проект 58111-14-205, Изграждане на канализационна мрежа към ПОСВ гр. Главиница, Договор №58-111-СО14-205/29.12.2008 год., с Бенефициент: Община Главиница и Договор с ПУДОС №5995 от 2007 год., Договор №6798 от 2008 год. и Договор №8369 от 2012 год. за изграждане на ПСОВ гр. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Попълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имот в землището на с. Зафирово, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - план застрояване за поземлен имот /ПИ/ с №013016 – в землището на с. Сокол, Община Главиница, извън урбанизирана територия, за изграждане на обект „Тръбен кладенец за капково напояване и трафопос”.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Избор на управител на „Общински превози” ЕООД – Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД  гр. Главиница за 2016 год.

Внася: Рейхан Хюсеин

Управител на „Общински превози” ЕООД

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Попълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имот в землището на с. Богданци, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценки на урегулирани поземлени имоти по плана с. Зафирово, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

Внася: Месут Алиш

Председател на Общински съвет

 1. Разни

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.