▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.02.2017 год. /петък/, свиквам редовно заседание на:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 16:00 часа

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 16:00 часа

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 16:00 часа

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 16:00 часа

- Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 16:00 часа.

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.02.2017 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

           

Отчет за дейността на общински съвет гр. Главиница и на неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.01.2017 г.

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне размера на основните месечни работни заплати на Кмет на Община Главиница и кметове на кметства в Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на чл.18, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС - Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Отменяне на Наредба № 25 /приета с решение №34, протокол №5/17.02.2012 год./ за управление на горските територии на община Главиница и приемане на нова Наредба за управление на горските територии на община Главиница. 

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Главиница 2017 – 2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценки на урегулиран поземлен имот по плана с. Вълкан, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост с помещение с идентификатор №15031.501.419.1 по кадастрална карта на гр. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Промяна на предназначение  на  УПИ ХХI в кв.1 по регулационния план на с. Зафирово, общ. Главиница от публична в частна собственост.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за техническа инфраструктура – ел. захранване на ПИ 004157 по КВС на  с. Сокол, общ. Главиница и ПЗ за промяна на предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на гробищен парк за мюсюлмани.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Безвъзмездно предоставяне на имот – общинска собственост на НЧ “Йордан Йовков“ с.Малък Преславец, общ.Главиница.    

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Обединение на социални услуги „Защитено жилище“ и „Център за настаняване от семеен тип“ в „Комплекс за социални услуги” за лица с психични разстройства и умствена изостаналост.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС - Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС - Главиница

 1. Разни

 

 

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.