▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

  На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.07.2020 год. /понеделник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.07.2020 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в конферентната зала на хотел „Палм Бийч“ – Златни пясъци при следния проекто – дневен ред:

 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на община Главиница с проектно предложение „Популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство в община Главиница чрез провеждане на фестивал на Местната памет” по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.434 МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ – мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Разрешаване формирнето и дофинансирането на маломерни самостоятелни и слети паралелки и групи в общинските училища и ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2020/2021 година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Предложение за утвърждаване на средищни детски градини и училища на територията на Община Главиница за учебната 2020/2021 година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Включване на изнесена група „Васил Левски“ с.Зафирово към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница в списъка на защитените детски градини за учебната 2020/2021 година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишен доклад за осъществените читалищни дейности и годишен финансов отчет на народните читалища в Община Главиница за 2019 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

Допълнителни докладни записки:

6. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Отмяна и приемане на нов на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 год.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС - Главиница

8. Разглеждане на докладна записка относно: Учредяване право на строеж за обект: „Изместване на два броя стоманенобетонни стълбове на ул. „Възраждане”, част въздушна мрежа НН към ТП „5 Училище „ Зафирово, находящи се в с.Зафирово, общ.Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

9. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на УПИ по регулационния план на с. Подлес, община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

10. Разглеждане на докладна записка относно: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир с. Суходол, имот с идентификатор 70336.50.214 съг. КККР на с. Суходол, община Главиница, с цел на ползване то аквакултури и свързани с тях дейности.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

11. Разни

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.