▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

  На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 30.03.2020 год. /понеделник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

                 - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

                 - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

                 - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

                 - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;

            - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.03.2020 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Отменя Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне на размера на местните данъци, приета с Решение №20 по Протокол №4/07.02.2008г. и приемане на нова Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне на  размера на местните данъци.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Отчет за 2019 г. за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Главиница, обл. Силистра.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Главиница за периода 2020-2023 г. и дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Главиница за периода 2020-2030 г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на Община Главиница във Фонд „Социална закрила” с. проектно предложение „Подобряване качеството на услугата чрез закупуване, доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок на Домашен социален патронаж гр. Главиница, обл. Силистра.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на община Главиница с проектно предложение „Реализация на туристическия потенциал на територията на община Главиница чрез осигуряване на съоръжения за развитие на туристическите атракции и предоставяне на информация и знания за обектите“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.363 МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добружда“ – мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване и допълване на Годишен план за ползване на дървесина за 2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

8. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на част от поземлен имот в горска територия.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

9. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за охрана и възлагане на рибните ресурси на воден обект в местността "Мера" с. Суходол, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

10. Разглеждане на докладна записка относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Богданци, общ. Главиница

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

11. Разглеждане на докладна записка относно: Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД  гр. Главиница за 2019 год.

Внася: Айлин Елман

Управител на „Общински превози” ЕООД

12. Разглеждане на докладна записка относно: Финансова помощ за закупуване на хематологичен анализатор за клинична лаборатория на МБАЛ – Тутракан ЕООД.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

13. Разни

 

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.