▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 20.12.2019 год. /петък/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

              - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 09:00 часа;

              - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 09:00 часа;

              - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 09:00 часа;

             - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 09:00 часа;

             - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 09:00 часа.

 

       На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 23.12.2019 год. /понеделник/ от 09:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

     1. Разглеждане на докладна записка относно: Преразглеждане на Решение №15 от Протокол №2/22.11.2019 год. на ОбС – Главиница.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС - Главиница

       2. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2019 г., Приложение№1

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

       3. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на годишния размер на такса “Битови отпадъци” за 2020г. на територията на община Главиница и приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

         4. Разглеждане на докладна записка относно: Одобрява общата численост и структура на Общинска администрация., Приложение.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

       5. Разглеждане на докладна записка относно: Утвърждаване на щатната численост на персонала в Домашен социален патронаж - гр. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

       6. Разглеждане на докладна записка относно: Отчитане и приемане на инвестиции , извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2019 година, като част от договора с Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра (АВиК).

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

          7. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на проект за Общ устройствен план /ОУП/ на Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

       8. Разглеждане на докладна записка относно: Упълномощаване Кмета на Община Главиница за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обезпечаваща пълния размер на авансовото плащане по договор №BG05M9OP001-2.052-0001 „Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.052 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Социално-трудова и здравна интеграция“

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

9. Разни

 

  

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.