▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 22.11.2019 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

Полагане на клетва по реда на чл.32, ал.1 от ЗМСМА

от проведени местни избори 27.10.2019 год.

 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС - Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС - Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на Решение №331 от Протокол №38/01.02.2018 год. на Общински съвет – Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне размера на местните данъци.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Избор на нови съдебни заседатели към Районен съд - Тутракан за мандата 2020 – 2023 год.

Внася: Йозджан Расим

Председател на ВКППДКСЗ към ОбС - Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне представител на Общински съвет – Главиница в Областния съвет за развитие.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС - Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне представител на Общински съвет - Главиница в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

8. Разглеждане на докладна записка относно: Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на основните месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

9. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на основното месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет – Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

Допълнителни докладни записки: 

10. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС - Главиница

11. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие Община Главиница, област Силистра да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвет в Република България.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС - Главиница

12. Разглеждане на докладна записка относно: Избиране на нови пълномощен и заместник пълномощен представители на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация общински гори.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

13. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

14. Разглеждане на докладна записка относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти общинска собственост на други юридически лица и звена на бюджетна издръжка или техни териториални структури.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

15. Разни

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.