▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.09.2019 год. /вторник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 25.09.2019 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

Отчет

за дейността на общински съвет гр. Главиница и на неговите комисии

за периода 01.10.2018 год. – 30.09.2019 год.

 

1.  Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Главиница за 2018г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Упълномощаване Кмета на Община Главиница за издаване на Запис на заповед с удължен падеж на паричното задължение в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект №BG05M9OP001-2.040-0113-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница”.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Главиница към 30.06.2019 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на имот общинска собственост, находящ се по регулационния план в землището на с. Осен, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разни

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.