▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 14.08.2019 год. /сряда/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 16.08.2019 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Разрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни и слети паралелки и групи в общинските училища и ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Главиница с пълняемост по задължителния минимум за учебната 2019/2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Предложение за утвърждаване на средищни детски градини и училища на територията на Община Главиница за учебната 2019/2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Включване на изнесена гррупа "Васил Левски" с. Зафирово и изнесена група "Пролет" с. Звенимир към ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Главиница в списъка на защитените детски градини за учебната 2019/2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Безвъзмездно предоставяне на имоти - общинска собственост на народни читалища на територията на община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разни

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.