Общ устроиствен план - Становище с изх. №И-1316/17.05.2019 год. на РИОСВ - Русе

Написано от Общ. съвет на .

 

Общ устроиствен план - Становище с изх. №И-1316/17.05.2019 год. на РИОСВ - Русе

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО за ОУП.

Печат