ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

logo mig 19.4

 

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ

„МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 25.09.2019 г. Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 15.10.2019 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница,   ул. Витоша, № 44, ет. 4, /заседателна зала/, при следния

                                               Дневен ред:

 1. Определяне размера на годишния членски внос за 2020 г.
 2. Запознаване на членовете на ОС с изпълнението на стратегията за водено от общностите на местно развитие.
 3. Приемане на годишен бюджет за 2019 г. на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
 4. Разни.

   На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

            (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.       

                                                                              

                                                                                  От   Управителния съвет

                                                                                    25.09.2019 година

 

 

Печат

Община Главиница приема заявления за включване в механизма лична помощ

 

Община Главиница приема заявления за включване в механизма лична помощ

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

 1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

  ..........................................................................................................................................

  За допълнителна информация и въпроси тел: 0836 / 21-19; 0836 / 20-40.

  Образци на заявленията може да получите от Деловодството на Община Главиница или да изтеглите от сайта на Община Главиница www.glavinitsa.bg, раздел „Актуално/съобщения и обяви“.

  ...........................................................................................................................................
  arrow1 Целия текст на обявата  pdf 

         arrow1 Образци на заявленията  - ZIP формат

 

 

 

 

Печат

Още статии ...

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт