▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №34/30.12.2021 ГОДИНА
 
 
 
По точка първа от дневния ред – Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 год., приет с Решение №101 по Протокол №13/28.07.2020 год. на ОбС – Главиница.
 

РЕШЕНИЕ №226

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, чл.11, ал.3,  чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.78, ал.3 и чл.79 от АПК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:         

 Изменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 год., както следва:

 

1. Отменя ал.3, чл.4;

2. Отменя чл.17, т.1 и 2;

3. Изменя чл.18 Председателят на Общинския съвет подпомаган от Председателите на Постоянни комисии:

4. Изменя чл.24.(2) В общото събрание на населението, участват кмета на общината и Председателя на Общински съвет с право на съвещателен глас.

5. Изменя чл.53 (2) В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите по ал.1 могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.

6. Изменя ал.1, чл.57 В изпълнение на  приетите  планове  председателят  на Общинския съвет, подпомаган от Председателите на постоянните комисии, подготвя проект за дневен ред най-малко 10 дни преди датата на заседанието.

7. Изменя ал.4, чл.57 Председателят на Общински съвет разглежда по  реда  на  постъпването  им  в деловодството  на  Общинския  съвет  исканията  по  предходната  алинея  и включва  в  проекта  за  дневния  ред  онези  от  тях,  които  са  по  обществено значими въпроси.

8. Изменя ал.5, чл.57 Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси, се връщат на подателя им от звеното по чл. 29а от ЗМСМА в 3-дневен срок след разглеждането им.

9. Добавя параграф 3 Измененията на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация е приет с решение №226 от протокол №34/30.12.2021 год. на Общински съвет гр. Главиница - влиза в сила от датата на приемането.

 
По точка втора от дневния ред Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2021 г.
 
РЕШЕНИЕ №227
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         

1. Приема актуализацията на поименния списък за капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2020г., собствени средства и други средства в размер на 4 065 905лв., от които 2 261 844лв. бюджетни средства и 1 804 061лв. - средства от ЕСФ, съгласно Приложение №1, както следва:

   1.1. Бюджетни средства

  • Увеличава разходен §10-15 „Материали“, в дейност 122 „Общинска администрация“                                              28 839 лв.
  • Увеличава разходен §10-15 „Материали“, в дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“                     6 000 лв.
  • Увеличава разходен §10-16 „Вода, горива и енергия“, в дейност 604 „Осветление на улици и площади“                18 000 лв.
  • Увеличава разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА“                                                                                                   4 973 лв.
  • Намалява разходен §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“                                                        - 57 812 лв. 
 

  1.2. Средства от ЕСФ

Намалява §63-01 „Получени трансфери – проект Улици“    -4 847лв.

Намалява §63-01 „Получени трансфери – проект ДГ“  -61 821лв.  

Увеличава разходен §10-20 „Разходи за външни услуги – проект Улици“       25 585 лв.

Увеличава разходен §10-20 „Разходи за външни услуги – проект ДГ“             18 960 лв.

Намалява разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА проект Улици“           - 30 432 лв.

Намалява разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА проект ДГ“                 - 80 781 лв.      

2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

                                                                                  
 

По точка трета от дневния редИзменение и допълнение на т.1 от Решение №224 по Протокол №33/19.11.2021г. на Общински съвет – гр. Главиница.

  

РЕШЕНИЕ №228

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:         

 Изменя и допълва т.1 от Решение №224 по Протокол №33/19.11.2021 г. на Общински съвет гр. Главиница в частта преди ….. „съгласно Приложение №1“, като добавя текста „на основание §60 от ПЗР на ЗИД на ДОПК“. 

 

По точка четвърта от дневния ред Определяне на годишния размер на такса „Битови отпадъци“ за 2022 год. на територията на община Главиница и приемане на план – сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 год.
            
РЕШЕНИЕ №229
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.16 от Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:         
 
1. Одобрява план-сметка за осъществяване на дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2022 год., с приходно-разходна част, съгласно Приложение №1 по източници на финансиране.
2. Утвърждава размера на такса «Битови отпадъци» за 2022 год., за територията на община Главиница, съгласно Приложение №2.
3. Задължава кмета на Община Главиница да включи в бюджета на Общината за 2022 год. По прихода и разхода определените в план-сметката средства.
 
По точка пета от дневния ред Продажба на движима вещ – частна общинска собственост.
 
РЕШЕНИЕ №230
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.35 ,ал.1,т.1 и ал.2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 
1. Дава съгласие да се продаде следната вещ – частна общинска собственост представляваща движимо имущество, както следва: Лек автомобил „Лада Лада 4X4“, с рег.№СС2806АР, рама №XTA212140E2173372, двигател №212140561287; Година на първа регистрация –16.06.2014 г., цвят – бял.
2. Определя пазарна цена, въз основа на изготвена пазарна оценка от независим оценител на машини и съоражения, както следва:
     

МПС

Пазарна стойност – лева, без ДДС

1.

Лек автомобил „Лада Лада 4X4“, с рег.№СС2806АР, рама №XTA212140E2173372, двигател №212140561287; Година на първа регистрация –16.06.2014 г., цвят - Бял

 

 1 020

 

 3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на гореописаната вещ, представляваща движимо имущество – общинска собственост.
 
По точка шеста от дневния ред Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на ПИ с идентификатори 52338.101.10, ПИ 52338.101.12, ПИ 52338.101.13, ПИ 52338.101.14, ПИ 52338.101.15 и ПИ 52338.101.20, в местността „Чепере“ с.Ножарево, общ.Главиница
 
РЕШЕНИЕ №231
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.3, ал.2, т.3 и чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол №13  от 11.11.2021 год., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 
 Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ /план за застрояване/ на ПИ с идентификатори ПИ 52338.101.10,  ПИ 52338.101.12, ПИ 52338.101.13, ПИ 52338.101.14, ПИ 52338.101.15 и ПИ 52338.101.20 по КККР на землището на с. Ножарево, общ. Главиница в местността „Чепере“ за промяна предназначението на част от ПИ 52338.101.20 с площ от 518 кв.м. от публична в частна общинска собственост, с цел обединяването му с останалите имоти и създаване на устройствена основа за строителства в устройствена зона С /за стопански и складови дейности/.
 
По точка седма от дневния ред - Кандидатстване на Община Главиница с проектно предложение в Кампания 2022 по проект "Красива България".
РЕШЕНИЕ №232 потвърдено с Решение №234 от Протокол №35/28.01.2022 год. на ОбС - Главиница
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 
1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства по Проект „Красива България“, Кампания 2022, Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“ с проектно предложение „Преустройство на съществуваща двуетажна сграда (ЦДГ) в УПИ I-135, кв.22, с. Дичево, общ. Главиница, обл. Силистра за обособяване на ЦНСТ за деца“.
2. Дава съгласие Община Главиница да съфинансира проекта с 51% от стойността на реализация на проекта по т.1.
3. Упълномощава Кмета на община Главиница да подготви и внесе по Проект „Красива България“ Кампания 2022, Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“ с проектно предложение „Преустройство на съществуваща двуетажна сграда (ЦДГ) в УПИ I-135, кв.22, с. Дичево, общ. Главиница, обл. Силистра за обособяване на ЦНСТ за деца“.
4. Възлага на кмета на община Главиница да планува в бюджета на Община Главиница за 2022 г. средства, свързани с изпълнението на т.2 от решението.
 
По точка осма от дневния ред - Приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Главиница за 2020 год.
РЕШЕНИЕ №233 потвърдено с Решение №235 от Протокол №35/28.01.2022 год. на ОбС - Главиница
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.140, ал.1 от ЗПФ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 
Приема Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Главиница за 2020 год.
 
 
По точка девета от дневния ред Разни
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                            /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт