▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №20/28.01.2021 ГОДИНА
 
за периода 01.06.2020 год. – 31.12.2020 год.
  
По точка първа от дневния ред – Приемане на одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Главиница за 2019 г.
 РЕШЕНИЕ №147
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.140, ал.1 от ЗПФ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
Приема Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Главиница за 2019 год.                                                              
 
По точка втора от дневния редГодишен отчет за 2020 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Главиница за мандат 2019-2023 г.
РЕШЕНИЕ №148
На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 Приема Отчет за 2020 год. на Кмета на Община Главиница за изпълнението на Програмата за управление на община Главиница за срока на мандат 2019-2023 год., съгласно Приложение №1.
 
По точка трета от дневния редПриемане на годишен отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление за 2020 год.
РЕШЕНИЕ №149
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.66а от ЗОС и чл.4, ал. 2 от Наредба №3 за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 Приема Годишния отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Главиница за 2020 год.
 
 
По точка четвърта от дневния редПриемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Главиница за 2021 г.
 
РЕШЕНИЕ №150
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Наредба №3 за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:      
 
По точка пета от дневния редИзменение и допълнение на Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №151
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от ЗНА, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 
 • Приема измененията и допълненията на Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Главиница, както следва:
 
 • 1. Изменя чл.30, ал. 4, както следва:
На интернет страницата на общината и в местен ежедневник се публикува обява-покана за публично обсъждане, съдържаща датата и мястото на публичното обсъждане на проекта на общинския бюджет. 
 • 2. Създава нова ал.7 към чл.30, както следва:
При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват събирането на хора в закрити помещения в обществени сгради, публичното обсъждане се провежда дистанционно, чрез попълване на единен формуляр по образец (Приложение №2). Становищата на гражданите, изразени чрез формуляра се включват в протокола, който е неразделна част от общинския бюджет.
 • 3. Допълва в чл.33, както следва:
Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджет на общината, индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година, или нов срок, допълнително регламентиран в друг закон.
 
 • 4. Създава нов чл.34а, ал.1, както следва:
Общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава и приема показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет.
 
 • 5. Създава нова ал.2 към чл.34а, както следва:
Определя критерии за показателите за разходи по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси:
 • за персонал – щатна численост, СБРЗ, осигуровки от работодател;
 • издръжка – отчетни данни от предходната година, коригирани в увеличение и/или намаление на база анализ;
 • капиталови разходи.
 
 • 6. Добавя параграф 4 Измененията и допълненията по настоящата Наредба №26 са приети с Решение №151 от Протокол №20/28.01.2021 г. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.
 
По точка шеста от дневния редПриемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2021 година.
           
РЕШЕНИЕ №152
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, и чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
2. Упълномощава Кмета на Община Главиница да подпише договори с председателите на народните читалища на територията на Община Главиница за финансово обезпечаване на дейностите за 2021 година.
 
По точка седма от дневния редОтчет за дейността през 2020 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №153
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗБППМН, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
Приема Годишен отчет за 2020 год. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, която е неразделна част от решението.
 
 
По точка осма от дневния редСъздаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност.
 
РЕШЕНИЕ №154 изменено и допълнено с Решение №248/23.02.2022 год. на ОбС - Главиница
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.2 и чл.93 от Закона за социалните услуги и чл.83 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се създаде нова социална услуга „Асистентска подкрепа“,  като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021г.
2. Определя параметрите на услугата, съгласно Решение №790 от 30.10.2020г. на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни показатели, които са финансирани със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г, както следва:
- вид: Асистентска подкрепа
- профил: Специализирана социална услуга
- адрес: гр. Главиница, ул. „Витоша“ 44
- брой асистенти: 18
- брой потребители: 54
3. Определя, броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга да бъдат както следва:
- старши специалист – 2 бр.
- младши специалист – 1 бр. 
4. Възлага на Кмета на Община Главиница да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.
 
По точка девета от дневния ред – Подаване на проектно предложение от община Главиница по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.109 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - "Социално-трудова и здравна интеграция" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.
 
РЕШЕНИЕ №155
На основание чл. 21 ал.1 т.23 и чл. 59 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
Дава съгласие община Главиница да кандидатства с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.109 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - "Социално-трудова и здравна интеграция" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 
По точка десета от дневния редПодаване на проектно предложение от община Главиница по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
 
РЕШЕНИЕ №156
На основание чл. 21 ал.1 т.23 и чл. 59 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
Дава съгласие община Главиница да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
 
По точка единадесета от дневния ред – Разни
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                                                              Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                           /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт