Написано от Общ. съвет на .

Препис - извлечение!

 

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ № 46/06.08.2018 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния редПрекратяване членството на Община Главиница от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Главиница – Тутракан - Сливо поле”.

                                                 

РЕШЕНИЕ № 388

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА, чл.34, ал.3, т.1 и ал.4 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Главиница-Тутракан-Сливо поле”, Общински съвет – град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

1. Дава съгласие за прекратяване на членството на Община Главиница от състава на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Главиница-Тутракан-Сливо поле”.

2. Община Главиница запазва правото си, като член на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Главиница-Тутракан-Сливо поле”.

3. Допуска предварително изпълнение на Решение №388/06.08.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница, област Силистра, на основание чл.60, ал.1 предл. 2, 3 и 4 от АПК – за да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или затруднено изпълнението на акта или ако от изпълнението му последва значителна или трудно поправима вреда.

           

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                            Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                                         /Месут Алиш/

Печат