▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  №40/29.03.2018 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния ред Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.       

 

РЕШЕНИЕ № 347

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, чл.26, и чл.28 от ЗНА. Общинският съвет -Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

Приема следните изменения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация:

§ 1. Чл. 38. Постоянните комисии на Общинския съвет са:

  • Комисия по бюджет и финанси;
  • Комисия по стопански дейности, екология и транспорт;
  • Комисия по здравеопазване и социални дейности;
  • Комисия по образование, религия и спорт;
  • Комисия по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество”.

§ 2. Параграф 9 Измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е приет с Решение №347 от Протокол №40/29.03.2018 год. и влиза в сила от датата на приемането му.

 По точка втора от дневния ред Подписване на тристранно споразумение за намаляване с 80 на сто на неразплатено задължение на Община Главиница по договор №19/321/01276 от 27.11.2012 - "Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра", финансиран от ДФ "Земеделие" - РА по ПРСР 2007-2013 год.


РЕШЕНИЕ № 348

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.83, ал.3, от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 год., Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

1. Отменя Решение №206 на Общински съвет гр. Главиница, по протокол №26 от 29.03.2017г.

2. Възлага на кмета на Община Главиница да подпише тристранно споразумение с министъра на земеделието, храните и горите и министъра на финансите, за намаляване с 80 (осемдесет) на сто на главницата по наложената финансова корекция в размер на 2 305 419,62лв. (два милиона триста и пет хиляди четиристотин и деветнадесет лева и шестдесет и две стотинки) с АУПДВ №01-0800/760#2 от 19.07.2017 г., издаден от директора на ДФ „Земеделие“ гр. София във връзка с договор №19/321/01276 от 27.11.2012 – „Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра“, по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

3. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме действия за поемане на дълг за остатъка в размер на 20 (двадесет) на сто, ведно с начислената законна лихва върху дължимата главница.

 

По точка трета от дневния ред – Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Главиница за 2017 год.

 

РЕШЕНИЕ № 349

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.24, т.4 от Закон за регионално развитие, чл.91, ал.7 от Правилника за прилагане на Закон за регионално развитие, Общинският съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

1. Одобрява годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Главиница за 2017 год., която е неразделна част от решението.

2. Възлага на кмета да предостави настоящото решение и Годишния доклад на председателя на Областния съвет за развитие град Силистра.

  

По точка четвърта от дневния редГодишен отчет по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Главиница за 2017 год.

  

РЕШЕНИЕ № 350

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.79, ал.5 от ЗООС и чл.52, ал.9 от ЗУО, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

Приема Годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Главиница за 2017 год., която е неразделна част от решението.

 

По точка пета от дневния редИменуване на улица в с. Ножарево.

 

РЕШЕНИЕ № 351

На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89 от Закона за гражданската регистрация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

Именува улица „Четиринадесета“, определена от осови точки 24, 16, 15, 10 и завършва в осова точка 26, граничеща с  кв.22, кв.21, кв.20 по регулационния план на с.Ножарево, общ.Главиница.

 

По точка шеста от дневния ред – Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарните оценки на имоти общинска собственост, находящ се в землищата на с. Зафирово, с. Дичево, с. Суходол, общ. Главиница.

            

РЕШЕНИЕ № 352

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

Дава съгласието си да се продадат поземлени и урегулирани поземлени имоти както следва:

1. Поземлени имоти.

Имот №

Землище

Местност

№ и дата на АОС

Категория

Площ

/кв.м/

Пазарна

Оценка /лв./

1

090154

с.Дичево

НМИР

2617/06.06.2011г.

V

162

102,00

2

050124

с.Суходол

МЕРА

3931/13.12.2017г.

VI

8002

8640,00

3

050122

с.Суходол

МЕРА

3930/13.12.2017г.

VI

6722

7250,00

Лозя

Имот №

Землище

Местност

№ и дата на АОС

Категория

Площ

/кв.м/

Пазарна

Оценка /лв./

1

002048

Зафирово

„До стопанския двор“

3655/09.05.2016г.

III

585

391,00

2

002051

Зафирово

„До стопанския двор“

3656/09.05.2016г.

III

589

394,00

3

002053

Зафирово

„До стопанския двор“

3657/09.05.2016г.

III

581

389,00

4

002076

Зафирово

„До стопанския двор“

3665/09.05.2016г.

III

638

427,00

5

002077

Зафирово

„До стопанския двор“

3666/09.05.2016г.

III

610

408,00

6

002078

Зафирово

„До стопанския двор“

3667/09.05.2016г.

III

607

406,00

7

002079

Зафирово

„До стопанския двор“

3668/09.05.2016г.

III

1319

882,00

8

002080

Зафирово

„До стопанския двор“

3669/09.05.2016г.

III

881

589,00

9

002081

Зафирово

„До стопанския двор“

3670/09.05.2016г.

III

534

357,00

10

002082

Зафирово

„До стопанския двор“

3671/09.05.2017г.

III

561

375,00

2. Урегулирани поземлени имоти.

Имот №

Регулационен план

Квартал

№ и дата на АОС

Площ

/кв.м/

Пазарна

Оценка /лв./

1

XXII

с.Зафирово

1 / първи /

4041/19.03.2018г.

24 624

104   530,00

3. Утвърждава пазарните оценки в описаните по горе таблици, на поземлени и урегулирани поземлени имоти общинска собственост, като купувачът следва да заплати и разноски за изготвяне на справедлива пазарна оценка в размер на 80,00лв., за дадения имот.

4. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имотите.

 

По точка седма от дневния ред – Финансово съдействие за настаняване в специализирана социална услуга.

   

РЕШЕНИЕ № 353

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница

РЕШИ:

Разрешава отпускане на средства до 700,00 лв. от резерва на бюджета на Община Главиница за изплащане на здравни осигуровки на лицето Хайрия ***** Хасан с ЕГН *************, с постоянен адрес с. *****, ул. „******” №**, за настаняване в специализирана социална услуга.

         

По точка осма от дневния ред  – Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД  гр. Главиница за 2017 год.

 

РЕШЕНИЕ № 354

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с раздел ІV, чл. 12, т.2 от Актуализирания Договор на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница от 28.10.2004 г., , Общинският съвет - Главиница

 РЕШИ:

 1. Одобрява годишен счетоводен баланс за 2017 година на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.

2. Одобрява отчет за приходите и разходите за 2017 год. на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.

 

 По точка девета от дневния ред – Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

    

РЕШЕНИЕ № 355

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, Общинският съвет - Главиница

РЕШИ:

Да внесе предложение в Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонална пенсия на детето:

Илиян ***** Данаилов с ЕГН **********.

 

По точка десета от дневния ред – Разни

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт