Написано от Общ. съвет на .

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  № 34/29.11.2017 ГОДИНА

           

           

По точка първа от дневния ред Изменение на Приложение №1 от Решение №295 по Протокол №32/12.10.2017 год.

        

РЕШЕНИЕ № 304

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

     1. Изменя Приложение №1 от Решение №295 от Протокол №32/12.10.2017 год. на Общински съвет - Главиница.

  2. Възлага на  Кмета на Община Главиница да предприеме всички правни и фактически действия по актуализацията на Приложение №1.

 

По точка втора от дневния ред - Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 год.

          

РЕШЕНИЕ № 305

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската  собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

      1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год, както следва: 

            В Раздел II  „Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС“

             т.1  Отдаване под наем на сгради ,части от сгради и помещения:

               1. Самостоятелен обект от двуетажна масивна сграда с площ от 29.15 кв.м, с идентификатор № 15031.501.1050.1.5 (част от  сграда Поликлиника гр. Главиница), етаж първи, цялата с площ от 105 кв.м, от поземлен имот с идентификатор №15031.501.1050 по кадастралната карта на гр. Главиница, АЧОС № 2278/29.11.2010г. находяща се в гр. Главиница, ул. «Оборище» № 45, ет.1;

                 2. Обособена част от „Технически център“ – 2 броя помещения за ремонт с площ от 250 кв.м. с идентификатор №15031.501.1077.1; (сграда технически център гр. Главиница), ведно с прилежащ терен  с площ от 100 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 15031.501.1077

       2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

 

По точка трета от дневния ред – Отмяна на Наредба №21 и приемане на нова Наредба №21 за реда и условията при разглеждане на животни на територията на Община Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 306

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.7 ал.2, чл.11 ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА, чл.76, ал.3 и чл. 78, ал.3 от АПК, Общински съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

      1. Отменя Наредба №21 за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Главиница, приета с Решение №283 по Протокол №32/05.07.2010 г.

      2. Приема нова Наредба №21 за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Главиница.

 

По точка четвърта от дневния ред – Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 год.

           

РЕШЕНИЕ № 307

На основание чл.21 ал.1 т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА  във връзка с чл.8 ал.9  от Закона за общинската  собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

   1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год., както следва: 

        1.1. В Раздел II  „Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС“, т.1  „Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения”:

              1. Самостоятелен  обект в сграда с идентификатор № 15031.501.434.4.12 с площ от 34.00 кв.м,   разположена в поземлен имот с идентификатор 15031.501.434, предмет на АЧОС 3720/16.05.2016 г., находяща се в гр. Главиница, улица „Витоша“ 46, етаж 1;

             2. Самостоятелен  обект в сграда с идентификатор № 15031.501.434.4.15 с площ от 34.00 кв.м,  разположена в поземлен имот с идентификатор 15031.501.434, предмет на АЧОС 3723/16.05.2016 г., находяща се в гр.Главиница, улица „Витоша“ 46, етаж 1.

   2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост и управлението на имотите.

 

По точка пета от дневния ред Даване на съгласие за продажба  утвърждаване на оценки на УПИ.

       

РЕШЕНИЕ № 308

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34 ал.1 и ал.3 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

       1. Дава съгласие да се продадат  общински имоти, като утвърждава пазарните оценки и началните тръжни цени, както следва:

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост.

Площ

Данъчна оценка

Пазарна оценка/Начална тръжна цена

1.

УПИ VI-общ., кв.14, с. Стефан Караджа,

АЧОС №1508/01.04.2005 г.

1,248 дка

5 098,10 лв.

5 223,10 лв.

2.

УПИ V-общ., кв.14, с. Стефан Караджа,

АЧОС №1507/01.04.2005 г.

0,810 дка

  3 030,20 лв.

3 390,20 лв.

3.

УПИ IV-общ., кв.14, с. Стефан Караджа,

АЧОС №1506/01.04.2005 г.

1,268 дка

4 743,60 лв.

5 306,50 лв.


       2. Упълномощава Кмета на Община Главиница да организира и проведе публичен търг и/или конкурс, да издаде заповеди и сключи договори за продажба на гореописаните имоти.

 

По точка шеста от дневния ред – Отдаване под наем на обособена част от едноетажна масивна сграда с площ от 29.15 кв.м /в сградата на Поликлиника гр. Главиница.

        

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6  от ЗОС и чл.21 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Главиница, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

          1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 години на Самостоятелен обект от двуетажна масивна сграда с площ от 29.15 кв.м, с идентификатор № 15031.501.1050.1.5 (част от  сграда Поликлиника гр. Главиница), етаж първи,  цялата с площ от 105 кв.м.,  от поземлен имот с идентификатор №15031.501.1050 по кадастралната карта на гр. Главиница, АЧОС №2278/29.11.2010 г. находяща се в гр. Главиница, ул.» Оборище»№ 45, ет.1.

            2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем по цени, съгласно Тарифа, утвърдена с решение на ОбС Главиница възлизаща на 14.00 лв.( с ДДС)  на месец.

 

По точка седма от дневния ред Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

        

РЕШЕНИЕ № 310

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА  във връзка с чл.14,  ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.18 и чл.20 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

      1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от „Технически център“ – 2 броя помещения за ремонт с площ от 250 кв.м. с идентификатор №15031.501.1077.1 ведно с прилежащ терен  с площ от 100 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 15031.501.1077 № 15031.501.1077 целият с площ от 7327 кв.м по кадастралната карта на гр.Главиница, АЧОС № 177/28.02.2001 г.

      2. Възлага на Кмета на общината да проведе търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на „Технически център“ 2 броя помещения за ремонт с площ от 250 кв.м. с идентификатор № 15031.501.1077.1 заедно с прилежащ терен с площ от 100 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 15031.501.1077 с начална тръжна цена, определена съгласно Тарифа, утвърдена с решение на ОбС Главиница, възлизаща на 160.00 без ДДС и 192.00 лв с вкючен ДДС на месец и да сключи договор за наем.

 

По точка осма от дневния ред Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – водоем с площ 25,377 дка, съставляващ имот №050114, местност „Мера” в землището на село Суходол, община Главиница, с цел на ползването  „аквакултури и свързани с тях дейности”.

         

РЕШЕНИЕ № 311

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, предлагам на Общински съвет гр. Главиница, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

      1. Кметът на Община Главиница да издаде разрешително за ползване на воден обект - водоем, съставляващ поземлен имот  №050114, местност „Мера” в землището на село Суходол, община Главиница за аквакултури и свързаните с тях дейности за срок до изтичане на концесионния договор.

         2. Приема предложения проект на разрешително за ползване на гореописания воден обект.

 

По точка девета от дневния ред – Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ -план за застрояване за промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на гробищен парк за мюсюлмани в ПИ 004157  по КВС в местността „Опитите“ в  землището на  с. Сокол, общ. Главиница   и ПУП-парцеларени планове за техническа инфраструктура – ел. захранване, пътна връзка и водопроводно отклонение през ПИ 004158 по КВС в местността „Опитите“ в землището на  с. Сокол, общ. Главиница   

 

РЕШЕНИЕ № 312

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1от ЗУТ и §124, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол № 12 от 09.12.2016 г., Общински съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

       1. Одобрява План за застрояване за промяна на предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на гробищен парк за мюсюлмани в ПИ 004157  по КВС в местността „Опитите“ в  землището на  с. Сокол, общ. Главиница .

        2. Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларни планове за техническа инфраструктура – ел. захранване, пътна връзка и водопроводно отклонение през ПИ 004158  по КВС в землището на  с. Сокол, общ. Главиница.

 

По точка десета от дневния ред Разни

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                            Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/ 

Печат