▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

 Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
 

ПРОТОКОЛ № 26/29.03.2017 ГОДИНА

 По точка първа от дневния ред - Връщане, на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА, за ново обсъждане като нецелесъобразно решение №190 на Общински съвет гр. Главиница, по Протокол №25 от 28.02.2017 год.

      Отпада, като точка от дневния ред.

 

По точка втора от дневния редОтмяна на Решение №104, прието на 29.06.2016г. по Протокол №14 на Общински съвет град Главиница за сключване на споразумение за разсрочване на дълг по договор №19 /321 / 01276 от 27.11.2012 – „Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра“, финансиран от ДФ „Земеделие“ - РА по ПРСР 2007-2013г. 

  РЕШЕНИЕ № 206 Отменено с Решение №348/29.03.2018 год.

 На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.84, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г., Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

             1. Отменя Решение №104 на Общински съвет гр. Главиница, по протокол №14 от 29.06.2016г.

2. Възлага на кмета на община Главиница да подпише тристранно споразумение с изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ - управляващ орган на оперативната програма и министъра на финансите за намаляване на задължението по наложена финансова корекция с 80 на сто.

           По точка трета от дневния редПодписване на тристранно споразумение с управляващ орган на ОП „Околна среда 2007-2013 “ и министъра на финансите за намаляване на задължението по наложена финансова корекция с 80 на сто по проект №58111-14-205 "Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница", финансиран с договор за безвъзмездна помощ по Приоритетна ос1 на ОП "Околна среда 2007-2013 г."


     РЕШЕНИЕ № 207

   На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.84, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г., Общинския съвет Главиница, област Силистра

РЕШИ:

            Възлага на Кмета на Община Главиница да подпише тристранно споразумение с управляващ орган на ОП „Околна среда 2007-2013г.“ и Министъра на финансите за намаляване на задължението по наложена финансова корекция с 80 на сто.

                                                                                

     По точка четвърта от дневния ред - Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Главиница към 31.12.2016 год. 

      РЕШЕНИЕ № 208

     На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра      

           РЕШИ:

   Приема Годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Главиница към 31.12.2016г., която е неразделна част от решението.

 

    По точка пета от дневния редАктуализация на списъка на второстепенни разпоредители с бюджет в Община Главиница за 2017 год., в т. ч. прилагащи системата на делегиран бюджет, съгласно чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси.


                РЕШЕНИЕ № 209

      На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

     Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №1.

 

 

      По точка шеста от дневния ред Преобразуване чрез промяна на вида по чл. 38, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование на Основно училище”Иван Вазов”, с.Зафирово в Обединено училище „Иван Вазов”, с.Зафирово.

 

       РЕШЕНИЕ № 210

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.38, ал.1, т.4  и чл. 312, ал. 1 и ал. 6, чл. 314 от ЗПУО, чл. 6 и чл. 8 от Наредба №9/19. 08. 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

            1. Преобразува Основно училище „Иван Вазов“, с.Зафирово, община Главиница в Обединено училище „ Иван Вазов“, с.Зафирово, община Главиница.

             2. Възлага на Кмета на Община Главиница да изготви писмено предложение до Министъра на образованието и науката.

 

    По точка седма от дневния редГодишен отчет по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Главиница за  2016 г.

     

                РЕШЕНИЕ № 211

               На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.79, ал.5 от ЗООС и чл.52, ал.9 от ЗУО, Общински съвет град Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

               Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Главиница за 2016 г., съгласно Приложение №1, която е неразделна част от решението.

    По точка осма от дневния ред Изменение на Наредба №32 за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Главиница /приета с Решение №173 по Протокол №22 от 21.12.2016г./.

      ЗА – 14                                  ПРОТИВ – 0                        ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

           РЕШЕНИЕ № 212

     На основание чл.21, ал.1, т.23 ал.2 от ЗМСМА, чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.79 от АПК, Общински съвет град Главиница, област Силистра

             РЕШИ:

     Приема изменение на Наредба №32 за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Главиница, както следва:

                                1. Отменя ал.(3) от чл.16

                                2. Отменя т.3, ал.1 от чл.19.

                                3. Изменя в Наредбата текста „Управление „Образование”, и се изписва отдел „Хуманитарни дейности”

 

     По точка девета от дневния ред Промяна в Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” – гр. Главиница /ПИД на ПУД на „ОИКД”/. 


    РЕШЕНИЕ № 213

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 и чл. 27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с  чл. 8 , чл.51,ал.1,  чл. 52 , чл.53 от Закона за общинската собственост, чл.30,ал.1 и ал.2, чл.31 ,чл.32 от Наредба № 3 Придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница, Общински съвет град Главиница, област Силистра

             РЕШИ: 

    1. Изменя и допълва  Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница със следния текст:

    §1. В чл.1 се добавя второ изречение с текст: „Съкратено общинското предприятие се изписва ОП „ОИКД“ – гр. Главиница“.

    §2. В чл.5, ал.1 се добавя нова точка 14 със следния текст: „Дърводелски услуги и производство на дърводелски изделия“.

       §3. В чл.9, ал.2 добива вида: „Общата численост на персонала на предприятието е 23 щатни бройки“.

 2. Утвърждава ново длъжностно щатно разписание на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница, с обща численост 23 щатни бройки, както следва:

            - Директор – 1 щ. бр.

            - Главен счетоводител – 1 щ. бр.

- Счетоводител касиер – 1 щ. бр.

- Технически организатор – домакин - 1 щ. бр.;

- Механик – 1 щ.бр.;

- Водачи на селскостопански машини – 4 щ. бр.;

- Булдозерист – 1 щ. бр.;

- Багерист – 1 щ. бр.;

- Водач на автовишка – 1 щ. бр.

- Техник, кабелни линии и осветление – 1 щ. бр.

- Стругар – 1 щ. бр.

- Дърводелец – 1 щ. бр.

- Секач – 1 щ. бр.

- Общ работник – 4 щ. бр.

- Пазачи - 3 щ. бр.

3. Предоставя за стопанисване и управление на недвижими и движими вещи, общинска собственост на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница, както следва:

3.1.    Недвижим имот – Едноетажна стоманобетонова сграда /дърводелна/ със застроена площ 720 кв.м. и АОС № 298/27.09.2002г.;

3.2.    Недвижим имот – Шлосерска работилница и пристройка със застроена площ от 404 кв.м. и АОС №293 №27.09.2002г.

3.3.    Дърводелска машина, марка „Абрихт с борапарат“, модел „АУ-400“, сериен №2836 – 1 брой;

3.4.    Дърводелска машина, марка „Абрихт дърводелски“, модел „АУ-400“ – 1 брой;

3.5.    Дърводелска машина, марка „Банцинг“, модел „БУ 631“ – 2 броя;

3.6.    Дърводелска машина, марка „Банцинг“ – 1 брой;

3.7.    ОАД аспирация – 1 бр;

3.8.    Дърводелска машина, марка „Фреза“, модел „ФДЗД 550“ – 1 брой;

3.9.    Дърводелска машина, марка „Щрайхмус“, модел „Универсален“ – 1 брой;

3.10. Дърводелска машина, марка „Циркуляр“, модел „ЦУ 121“, сериен №374 – 1 брой;

3.11. Точиларка за ножове, модел „HAS-1200“ сериен №393 – 1 бр.

3.12. Дърводелска машина, марка „Гатер“ – 1 брой;

4. Възлага на кмета на Община Главиница, да извърши необходимите действия за предоставяне на посочените в т.3 от настоящото решение движими и недвижими вещи на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница, както и отразяването на същите в актовете за общинска собственост.

       По точка десета от дневния ред Определяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К” ООД – гр. Силистра.

               РЕШЕНИЕ № 214

    На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет - Главиница, област Силистра 

РЕШИ:

                 I.       1. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Силистра за 2016 год., съгласно чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. – „ЗА”

               2. Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Силистра за 2016 год., съгласно чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите. – „ЗА”

         3. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК Силистра за 2017 год., съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. – „ЗА”

        4. Обсъждане и приемане на решение за изразяване на съгласие с изпълнението на проектно предложение „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в  гр. Тутракан” на Община Тутракан с номер в ИСУН 2020-BG16M1OP002-1.009-0002, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни В и К проекти - компонент 2”, по приоритетна ос 1 на ОПОС 2014-2020 год. и за поемане на задължение за спазване на законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които Асоциация по ВиК – Силистра възлага извършването на ВиК услугите и експлоатацията и поддръжката на ВиК активи, изградени на обособена територия на асоциацията. – „ЗА”

           5. Други – При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.

             II. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично, за представител на Община Главиница в заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, Силистра,  на 30.03.2017г. от 14,00ч. да бъде г-жа Сюзан Хасан - заместник  кмет на Община Главиница.

     Приложение:

1. Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК – Силистра за 2016 год., придружен с обяснителна записка;

2. Отчет за дейността на Асоциация ВиК – Силистра за 2016 год.;

3. Бюджет за 2017 год. на Асоциация ВиК – Силистра;

4. Писмо от Община Тутракан с вх. №АВК-02-38/10.02.2017 год.

    По точка единадесета от дневния ред Предоставяне на управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води /ПОСВ/, част от водопроводна и канализационна мрежа, изградени по проект на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 год.”, BG161PO005/1.10/01/02, Проект 58111-14-205, Изграждане на канализационна мрежа към ПОСВ гр. Главиница, Договор №58-111-СО14-205/29.12.2008 год., с Бенефициент: Община Главиница и Договор с ПУДОС №5995 от 2007 год., Договор №6798 от 2008 год. и Договор №8369 от 2012 год. за изграждане на ПСОВ гр. Главиница.

 

    РЕШЕНИЕ № 215

    На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и на основание чл. 198о, ал. 4, във връзка  с чл. 198б, т.2  от Закона за водите и Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, чл. 8, ал. 1 от Закона общинската собственост и чл.32, ал.2 от Наредбата за общинската собственост на Община Главиница, Общински съвет град Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

  1. Дава съгласие ВиК системите и съоръженията, изградени по проект на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ BG161PO005/08/1.10/01/02,  Проект  58111-14-205, Изграждане на канализационна мрежа към ПОСВ гр.Главиница, Договор №58-111-СО14-205/29.12.2008г., с Бенефициент: Община Главиница и Договор с ПУДОС №5995 от 2007г., Договор № 6798 от 2008г. и Договор № 8369 от 2012г. за изграждане на ПСОВ гр.Главиница, с балансови стойности, подобно описани в Приложение № І-1 към настоящата докладна записка, да бъдат предоставени за управление на Асоциацията по ВиК – Силистра, за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК – оператор, а именно „ВиК“ ООД, гр.Силистра, при спазване изискванията на Закона за водите и Договора за стопанисване, поддържане и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

              2. След влизане в сила на настоящото Решение, възлага на Кмета на Община Главиница да уведоми писмено Асоциацията по ВиК – Силистра за същото и да предаде всички необходими документи за извършване на последващите правни и фактически действия по предоставяне на управлението но горепосочените активи.

Приложение:

               1.  Приложение № І-1 – Таблица с активите и техните балансови стойности, придобити по проект на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ BG161PO005/08/1.10/01/02,  Проект  58111-14-205, Изграждане на канализационна мрежа към ПОСВ гр.Главиница, Договор №58-111-СО14-205/29.12.2008г., с Бенефициент: Община Главиница и Договор с ПУДОС №5995 от 2007г., Договор № 6798 от 2008г. и Договор № 8369 от 2012г.  за изграждане на ПСОВ гр.Главиница

     По точка дванадесета от дневния ред Попълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имот в землището на с. Зафирово, общ. Главиница.

 

       РЕШЕНИЕ № 216

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

        1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г, като в раздел ІІ.“Отдаване под наем на имоти и вещи  по чл.14 от ЗОС“ да бъде включен: Урегулиран поземлен имот УПИ VII-635 кв.39, предмет на АЧОС № 1884/10.01.2007г., находящ се в землището на с.Зафирово под № 223.

       2. Възлагам на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.

             По точка тринадесета от дневния ред Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - план застрояване за поземлен имот /ПИ/ с №013016 – в землището на с. Сокол, Община Главиница, извън урбанизирана територия, за изграждане на обект „Тръбен кладенец за капково напояване и трафопос”.

 

     РЕШЕНИЕ № 217

    На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1от ЗУТ и §124, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол № 3  от 23.02.2016 г., Общински съвет Главиница, област Силистра

РЕШИ:

1. Разрешава изработването на ПУП – план застрояване за поземлен имот   в землището на с. Сокол, Община Главиница за изграждане на обект „Тръбен кладенец за капково напояване и трафопост“ в  ПИ 013016 в землището на с. Сокол, общ Главиница. Имотът е с площ 3.072 кв.м., от които с ПУП ще бъде отредена част от имота за застрояване, съгласно Наредба № 19/25.10.2012 г. на МЗХ и МРРБ.

2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т.1 от решението.

3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата на Община Главиница.

 4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

  

                 По точка четиринадесета от дневния ред Избор на управител на „Общински превози” ЕООД – Главиница.        

          

    РЕШЕНИЕ № 218

             На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.1 и ал.3 от Търговския закон, чл.12, ал.1, т.13 и чл.12, ал.2, т.1 и 2 от Наредба №29 за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет град Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

                 1. Избира за управител на „Общински превози” ЕООД – Главиница лицето Ерол ***** Али, жител на с. ******, ул. „****” №**, считано от 17.04.2017 год., който след тази дата незабавно следва да предприеме действия за вписване на това обстоятелство в Търговския регистър.

                 2. Определя трудово възнаграждение на Управителя в размер на 820 /осемстотин и двадесет/ лв., считано от вписване промяната в Търговския регистър.

                 3. Възлага на кмета на Община Главиница да сключи договор за възлагане на управление на „Общински превози” ЕООД – Главиница с това лице при посоченото възнаграждение за срок от 3 години.

 

    По точка петнадесета от дневния ред Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД  гр. Главиница за 2016 год.

      

   РЕШЕНИЕ № 219

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с раздел ІV, чл. 12, т.2 от Актуализирания Договор на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница от 28.10.2004 г., Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

                1. Одобрява годишен счетоводен баланс за 2016 година на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.

                2. Одобрява отчет за приходите и разходите за 2016 год. на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.

 

      По точка шестнадесета от дневния ред Попълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имот в землището на с. Богданци, общ. Главиница.


     РЕШЕНИЕ № 220

              На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет град Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

               Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.  като в раздел ІІ. Отдаване под наем на имоти и вещи  по чл.14 от ЗОС“ да бъдат включени: отдел 46, подотдел „р“ - трайни насаждения от орехи с площ 92дка и отдел 46, подотдел „п“ - трайни насаждения от лешници с площ 15 дка. в имот № 000075, земелище с.Богданци, общ.Главиница.

           

    По точка седемнадесета от дневния ред Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценки на урегулирани поземлени имоти по плана с. Зафирово, общ. Главиница. 

   РЕШЕНИЕ № 221

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

               1. Дава съгласието си да се продаде урегулирани поземлени имоти УПИ IX-586 с площ 1210кв.м., и УПИ X-586 с площ 1280кв.м., находящи се в кв.44 по плана на с.Зафирово, общ.Главиница.

               2. Утвърждава пазарната оценка на урегулиран поземлен имот УПИ IX  кв.44  с площ 1210кв.м. по плана на с.Зафирово, общ.Главиница, в размер на 4810,00лв. без ДДС, / 5772,00лв. с ДДС/, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката в размер на 80,00лв. Данъчната оценка на  имота е 4110,40лв., съгласно  удостоверение № 6902000300/14.03.2017г. от отдел «МДТ» при община Главиница.

               3. Утвърждава пазарната оценка на урегулиран поземлен имот УПИ X  кв.44  с площ 1280кв.м. по плана на с.Зафирово, общ.Главиница, в размер на 5090,00лв. без ДДС, / 6108,00лв. с ДДС/, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката в размер на 80,00лв. Данъчната оценка на  имота е 4348,20лв., съгласно  удостоверение № 6902000301/14.03.2017г. от отдел «МДТ» при община Главиница.

              4. Упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имотите.

     По точка осемнадесета от дневния редВнасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

 

     РЕШЕНИЕ № 222

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, Общински съвет Главиница, област Силистра

РЕШИ:

         Да внесе предложение в Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонална пенсия на децата:

                       1. Седа ***** Акиф с ЕГН ************;

                       2. Семра ***** Акиф с ЕГН ************;

                       3. Джейлян ***** Акиф с ЕГН *************;

                       4. Джанхер ***** Акиф с ЕГН *************.

  

     По точка деветнадесета от дневния редПопълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имот в землището на с. Дичево, общ. Главиница.

 

      РЕШЕНИЕ № 223

      На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

                1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г, като в раздел І. „Продажба на имоти и вещи по чл.35, ал.1 и чл.42,ал.2 от ЗОС“ да бъде включен: Поземлен имот ПИ № 060035 с площ 2,917дка., предмет на АЧОС № 3441/22.05.2015г., находящ се в землището на с.Дичево.

       2. Възлагам на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.

     По точка двадесета от дневния редПопълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имоти и даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс.


   РЕШЕНИЕ № 224

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 , чл.14, ал.6 и ал.7 от ЗОС и чл.21 от Наредба №3 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на община Главиница, Общински съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

              1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.,  като в раздел  раздел  ІІ „ Отдаване под наем на имоти и вещи  по чл.14 от ЗОС“  се допълни с помещение с площ 13,00кв.м., предназначено за стоматологичен кабинет,  обособена част от етаж I на сграда „Здравна служба“ , построена в УПИ XXV кв. 39 по плана на с.Зафирово, общ.Главиница, предмет на АЧОС №148/06.06.2000г.

                 2. Дава съгласие  за отдаване под наем  без търг или конкурс на  „АПМП-ИП – д-р Румен Илиев Русев“, на помещение  с площ 13,00кв.м., предназначено за стоматологичен кабинет, обособена част от етаж I на сграда „Здравна служба“, построена в УПИ XXV кв. 39 по плана на с.Зафирово, общ.Главиница, предмет на АЧОС №148/06.06.2000г., при месечна наемна цена, определена с Решение на ОбС № 412/26.07.2007 г.  в размер на 2,00лв. без ДДС, /2,40лв. с ДДС/, на кв.м., за срок от 5 години, след влизане в сила на т.1 от настоящото решение.

                3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за сключване на  договор за наем с „АПМП-ИП - д-р Румен Илиев Русев    на помещението по т.2, за срок от 5 години.

  

     По точка двадесет и първа от дневния редДопускане изработването на  Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за имоти № 014012 и №050050 по Картата на възстановената собственост на  с. Листец, Община Главиница, във връзка с изграждането  на ново водопроводно отклонение за поземлени  имоти №  050050  и № 014012 по КВС на с.Листец ,общ.Главиница, обл. Силистра - ЕКАТЕ  43894, през ПИ 05001, общинска публична собственост с НТП - пасище, мера.

 

     РЕШЕНИЕ № 225

     На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, §124, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ,  чл. 124а, ал. 1, чл.124б, ал.1 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Заявление с  № З-0237 /06.03.2017 г. и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол №4  от 10.03.2016 г., Общински съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

             1. Разрешаване изработването на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура за имоти № 014012 и № 050050 по земеразделителния план  КВС на с. Листец, Община Главиница. Общински съвет Главиница.

         2. Одобрява задание за - допуска изработването на ПУП и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план на територията на Община Главиница: „Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за имоти № 014012 и № 050050 по КВС на с. Листец, Община Главиница с цел създаване на устройствена основа за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура за захранване на поземления имоти № 014012 и № 050050 по КВС земеразделителния план  на с. Листец, Община Главиница с вода, чрез изграждането  на  ново  водопроводно отклонение за поземлени  имоти № 050050  и  № 014012 по КВС на с.Листец, общ.Главиница, обл. Силистра - ЕКАТЕ  43894, през ПИ 05001, общинска публична собственост с НТП - пасище, мера.

 

   По точка двадесет и втора от дневния редРеализиране на проект:„BG05M9OP001-2.005-0136 „Активизиране на пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005„Активно включване“, Община Главиница.”  

 

     РЕШЕНИЕ № 226

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

      1.  Одобрява подписаното споразумение за партньорство между Община Главиница и „Евро Проконсулт Русе“ ЕООД, с адрес на управление гр. Русе, ул. „Симеон Велики“  № 2, ЕИК 202 950 462 с управител Зорница ***** Богданова и „Автотранс” ООД гр. Главиница с адрес на управление гр. Главиница, ул. „Оборище” №5, ЕИК 118031239 с управител Тихомир ***** Трифонов за реализирането на проект: „BG05M9OP001-2.005-0136 „Активизиране на пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005„Активно включване“, Община Главиница.”                                  

      Гореописаните помещения се предоставят със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта.

        По точка двадесет и трета от дневния ред Допълване на Решение № 154 от Протокол №18/21.09.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.

     РЕШЕНИЕ № 227

    На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.34, ал.2  във връзка с чл.8 ал.1, т. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 8,  ал. 1, т. 2 от Наредба№ 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

Допълва Решение № 154 от Протокол №18/21.09.2016 год., със следните точки:                                   

        3. Цената, на която да се закупи имота собственост на „БТК” АД находящ се в с.Ножарево ул.“Пета“ № 1 /едно/, община Главиница, област Силистра, представляващ ОБОСОБЕНА ЧАСТ от ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА без сутерен, със застроена площ 368,55 /триста и шестдесет и осем цяло петдесет и пет стотни/ кв.м., построена през1968г., а именно следните обекти: 1. /репартитор и АТЦ с обща застроена площ 46,46 /четиридесет и шест цяло и четиридесет и шест стотни/ кв.м., със самостоятелен вход откъм южната страна на сградата, при граници: на север – помещения, собственост на Кметство с.Ножарево, на изток – коридор от постройка , на юг – двор, на запад – помещение, собственост на Кметство с.Ножарево; 2. /пристройка в източната част на сградата, със застроена площ 69,89 /шестдесет и девет цяло и осемдесет и девет стотни/ кв.м., при граници: на север – двор, на изток – двор, на юг – двор, на запад – помещения, собственост на Кметство с.Ножарево и помещение АТЦ, състояща се от две помещения и обслужващ коридор, със самостоятелен вход откъм южната фасада и агрегатно помещение в северната част със самостоятелен вход откъм източната страна на сградата, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V /пети/ в квартал 8 /осем/ по действащия план на селото, одобрен със Заповед №3674/31.08.1957г., с площ от 1660 /хиляда шестстотин и шестдесет/ кв.м., при граници по скица: УПИ I, УПИ II, УПИ IV и от две страни улица  - 10 000/десет хиляди/ лева.

                4. Разходите по сделката  да се поемат от Община Главиница.

    По точка двадесет и четири от дневния редРазходване на предвидени средства за заплащане на курсове за водач на МПС и водач на „Колесен трактор и ремарке” /Ткт/ за 36 броя ученици от СУ „Васил Левски” Главиница.


     РЕШЕНИЕ № 228

    На основание чл.21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

   Упълномощава Кмета на Община Главиница – Неждет ***** Ниази, да предприеме действия за разходване на предвидените средства относно курсове за придобиване на свидетелство за управление на МПС на 36 броя ученици – категория „В” – 16 200 лв. и 10 броя ученици – за категория „Ткт” – 2 000 лв., всички обучаващи се редовно в СУ „Васил Левски” – Главиница.

 

    По точка двадесет и пет от дневния ред – Безвъзмездно придобиване на право на собственост по смисъла на чл.54 от Закона за държавната собственост, на поземлен имот №002122, с площ от 26 765 кв. м., начин на трайно ползване – Водостопанско съоръжение /Помпена станция/, намиращ се в извънрегулационния план на с. Малък Преславец с ЕКАТТЕ 46927, община Главиница, област Силистра, местността „Куру кулак” с акт за държавна собственост №3544/03.04.2012 год.


    РЕШЕНИЕ № 229

    На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗДС, във връзка с чл.8, ал.1 от НРПУРОС, Общински съвет гр. Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                1. Дава съгласие Община Главиница да придобие безвъзмездно право на собственост върху имот държавна собственост, поземлен имот №002122, с площ от 26 765 кв. м., начин на трайно ползване – Водостопанско съоръжение /Помпена станция/, намиращ се в извънрегулационния план на с. Малък Преславец с ЕКАТТЕ 46927, община Главиница, област Силистра, местността „Куру кулак” с акт за държавна собственост №3544/03.04.2012 год.

   2. Възлага на Кмета на Община Главиница да отправи искане по смисъла на чл.54, ал.2 от Закона за държавната собственост.

   3. Възлага на Кмета на Община Главиница да извърши всички необходими законосъобразни действия, свързани с безвъзмездното прехвърляне право на собстевонст на имота.

 

                   По точка двадесет и шест от дневния ред - Разни

 

 

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                                  Председател ОбС:   /п/

                        /инж. Севинч Даил/                                                                                              /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт