▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ № 13/25.05.2016 ГОДИНА

           

               По точка първа от дневния ред Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Главиница за 2015 год.

               РЕШЕНИЕ № 93

           На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от ЗПФ, чл.52, ал.2 от Наредба №26 на ОбС – Главиница, Общински съвет град Главиница, област Силистра 

Р Е Ш И:

                1. Прима отчета за изпълнение на Бюджета 2015 год., както следва:

                1.1. по прихода – 9 146 837 лв.

                1.2. по разхода – 9 146 837 лв. /Разпределение по функции, дейности и подпараграфи, съгласно Приложение №1/

                2. Приема отчета за капиталовите разходите към 31.12.2015 год. в размер 10 154 558 лв. на /бюджетни средства, средства от европейския съюз съгласно Приложение №2/

                3. Приема отчета за изпълнение на средствата от европейския съюз към 31.12.2015 год. съгласно Приложение №3, както следва:

                      По прихода – 9 116 320 лв.

                      По разхода – 9 116 320 лв.

 

                По точка втора от дневния ред - Възлагане изработване на проект за разделяне на имот № 15031.28.67 по кадастралната карта на гр. Главиница.

         РЕШЕНИЕ № 94

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И: 

           Упълномощава кмета да сезира Служба по геодезия картография и кадастър – гр.Силистра за разделяне на поземлен имот с идентификатор № 15031.28.67 с площ 55227кв.м., по кадастралнат карта на гр.Главиница“.

                                                                            

            По точка трета от дневния ред - Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

            РЕШЕНИЕ № 95

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

            Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г. като в раздел І „Продажби на имоти и вещи” се допълни със следните имоти:

  • Поземлен имот № 15031.38.325 с площ 5258 кв.м., НТП: за друг вид застрояване, по кадастралната карта на гр.Главиница. АОС № 3703/10.05.2016г.;
  • Поземлен имот № 023034 с площ 500кв.м., НТП: лозе, по плана на с.Ножарево.АОС № 3705/10.05.2016г.;
  • „Битова сграда“ – едноетажна масивна сграда със застроена площ 110 кв.м. по регулационния план на с.Стефан Караджа. АОС №162/25.01.2001г.

                                                                                                                       

            По точка четвърта от дневния ред - Определяне на представители на Община Главиница в Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД гр. Силистра.           

            РЕШЕНИЕ № 96

            На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

             І. Упълномощава вр. изп. дл. Кмет на Община Главиница Сюзан ***** Хасан да представлява Община Главиница на Общото събрание на „В и К” ООД – гр. Силистра, което ще се проведе на 31.05.2016 год.

                ІІ. При участие в събранието и гласуването на всяка от обявениете точки от дневния ред да гласува с положителен вот – „ЗА” приемане на предложените проекто решения.

            ІІІ. При обективна невъзможност на упълномощеното лице да присъства лично, Общински съвет упълномощава г-н Ерол ***** Али заместник кмет за представител на общината, който да присъства на ОС на дружеството, което ще се проведе на 31.05.2016 год. при предварително обявен дневен ред.

                                                                                                                                 

            По точка пета от дневния ред - Безвъзмездно предоставяне на имот – общинска собственост на НЧ „Йордан Йовкав” с. Малък Преславец.

            РЕШЕНИЕ № 97

            На основание чл.21, ал.1, т.8 чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

               1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Народно Читалище „Йордан Йовков-1946“ с.Малък Преславец на общински имот: Двуетажна масивна сграда „Читалище“ със застроена площ 380кв.м., с разпределение – заседателна зала, младежки клуб, библиотека, читалня, киносалон, кинокабина, гримьорна, балкон, гише, фоайе, мазе с три разпределения. АОС № 1/74 от 10.08.1998г.

             2. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на ползване на имота.

                                        

            По точка шеста от дневния ред - Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценки на поземлени имоти в землищата на гр. Главиница, с. Дичево, с. Суходол и с. Ножарево, общ. Главиница.

            РЕШЕНИЕ № 98

           На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласието си да се продадат следните имоти:

 

No

по

ред

Имот

Землище

Местн

Начин

на трайно ползване

Катег

Площ/

(Кв.м.)

Акт №, дата

Данъчна оценка

(лв.)

1

15031.38.323

Главиница

-

Друг вид застрояване

VI

4024

3701/10.05.2016

374,80

2

15031.38.324

Главиница

-

Друг вид застрояване

VI

2154

3702/10.05.2016

200,60

3

15031.38.325

Главиница

-

Друг вид застрояване

VI

5258

3703/10.05.2016

489,80

4

023034

Ножарево

Лозя

лозе

500

3705/10.05.2016

122,90

5

090231

Суходол

НМИР

Нива

IV

1625

2600/06.06.2011г

241,10

6

060018

Дичево

Мера

Др.селищнатер

VII

550

3429/22.05.2015г

1,90

7

060019

Дичево

Мера

Др.селищнатер

VII

92

3430/22.05.2015г

0,30

8

060020

Дичево

Мера

Др.селищнатер

VII

251

3431/22.05.2015г

0,80

2. Утвърждава оценките на имотите, както следва:

 

No

по

ред

Имот

Землище

Местн

Начин

на трайно ползване

Катег

Площ/

(Кв.м.)

Акт №, дата

Оценка от лицензиран оценител

(лв.)

1

15031.38.323

Главиница

-

Друг вид застрояване

VI

4024

3701/10.05.2016

4829

2

15031.38.324

Главиница

-

Друг вид застрояване

VI

2154

3702/10.05.2016

2585

3

15031.38.325

Главиница

-

Друг вид застрояване

VI

5258

3703/10.05.2016

6310

4

023034

Ножарево

Лозя

лозе

500

3705/10.05.2016

700

5

090231

Суходол

НМИР

Нива

IV

1625

2600/06.06.2011

2275

6

060018

Дичево

Мера

Др.селищнатер

VII

550

3429/22.05.2015

605

7

060019

Дичево

Мера

Др.селищнатер

VII

92

3430/22.05.2015

101

8

060020

Дичево

Мера

Др.селищнатер

VII

251

3431/22.05.2015

276

    Купувачът заплаща разноски по сделката (за оценка на имота) в размер на 30,00 лв.        

     3. Упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имотите.

                                   

                 По точка седма от дневния ред - Заповед № АК-02-5/10.05.2016 год. на Областния Управител на Област Силистра, относно върнато за ново разглеждане Решение №81 от Протокл №12/26.04.2016 год. на Общински съвет – Главиница.       

     

                РЕШЕНИЕ № 99 отменено с Решение № 150/25.05.2016 год. на ОбС - Главиница

                На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.45, ал.4, 7 и 9 от ЗМСМА, чл.52 и чл.53 от ЗОС и чл.181, ал.1 и ал.7 от ЗГ, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                Приема повторно Решение №81 от Протокол №12/26.04.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.

                            

                 По точка осма от дневния ред - Върнато за ново обсъждане на Решение №78 от Протокол №12/26.04.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.                      

     

                 РЕШЕНИЕ № 100

                 На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, чл.26, ал.5 от Закона за народните читалища, във връзка с чл.4 от ЗНЧ и Заповед № АК – 02 – 5/10.05.2016 год. на Областен Управител на област Силистра, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                Изменя Решение № 78 от Протокол № 12/26.04.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница, като добавя в Приложение т. 3 - Доклади за осъществени читалищни дейности на 23 народни читалища в Община Главиница и изменя т.1 Доклада за осъществени читалищни дйности през 2015 год. на читалищата в Община Главиница.

                                                 

               По точка девета от дневния ред - Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценка на недвижим имот „Битова сграда” по плана на с. Стефан Караджа.

 

                 РЕШЕНИЕ № 101

              На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

              1. Дава съгласието си да се продаде недвижим имот „Битова сграда“ – едноетажна масивна сграда със застроена площ 110кв.м., построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот, представляващ УПИ II-127 кв.26   по регулационния план на с.Стефан Караджа, общ.Главиница.

    2. Утвърждава оценката на недвижим имот „Битова сграда“ – едноетажна масивна сграда със застроена площ 110кв.м. построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот, представляващ УПИ II-127 кв.26   по регулационния план на с.Стефан Караджа, общ.Главиница на обща стойност 8160лв. (ДДС не се начислява).

                   Купувачът следва да заплати оценката на имота в размер на 170лв.  

               Данъчната оценка на имота е 3792,40 лв. (три хиляди седемстотин деветдесет и два лева и 0,40лв. ) лева, съгласно удостоверение № 6902000836/12.05.2015г. от отдел «Местни данъци и такси» при община Главиница.  

                 3. Упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажбата на имота.

                                                                

               По точка десета от дневния ред – Разпореждане с общински имот „Технически център” гр. Главиница, предоставен на „Общински превози” ЕООД. 

    

                РЕШЕНИЕ № 102

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от ЗОС, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

               1. Отменя решение на ОбС № 294 от Протокол № 26/11.10.2002 год.

               2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на обособена част от сграда „Технически център” гр. Главиница, представляваща гаражна клетка със застроена площ от 50 кв.м. на „Общински център” ЕООД гр. Главиница.

               3. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на ползване.

 

               По точка единадесета от дневния ред - Разни

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                     Председател ОбС: /п/

                       /инж. Севинч Даил/                                                                       /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт