Написано от Общ. съвет на .

Препис - извлечение!

 

Р Е Ш Е Н И Е

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  №61/16.08.2019 ГОДИНА

 

 

 

По точка първа от дневния редДопълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год.

 

РЕШЕНИЕ №500

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                         

РЕШИ:

 1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г., със следните имоти:

           

      Раздел II. Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС

          1. Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения

 

ИМОТ

Площ/кв.м./

42

 Читалище - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 228кв.м.

с.Листец, АПОС 3811/07.04.2017г.

228

43

Читалище - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 320кв.м.

с.Богданци, АПОС 2271/01.11.2010г.

320

44

Читалище - двуетажна масивна сграда със застроена площ от 308кв.м.         с.Долно Ряхово, АПОС 3/94/10.12.1998г.

308

45

Читалище - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 128кв.м. с.Падина, АПОС 2/96/10.12.1998г.

128

46

Читалище - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 300кв.м

 с. Подлес, АПОС 1/30/19.01.1998г.

300

47

Полумасивна сграда със застроена площ 66 кв.м. с. Осен АПОС 2143/20.06.2008г.

66

48

Читалище - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 423,50кв.м. с.Суходол, АПОС 21/19.04.2001г.

423,50

49

Читалище - двуетажна масивна сграда със застроена площ от 515кв.м.         с.Зафирово, АПОС 5/82/10.10.1998г

515

50

Читалище - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 342,50кв.м.

с.Черногор, АПОС 186/22.03.2001г.

342,50

51

Административна сграда със застроена площ от 250кв.м. с.Косара, АПОС 1/60/07.07.1998г.

250

52

Комбинирана сграда  „КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ“ двуетажна масивна сграда със застроена площ от 570кв.м. с,Коларово  АПОС 2/55/06.07.1998г.

570

53

Двуетажна масивна сграда  №15031.501.460.1 със застроена площ  от 440кв.м. гр. Главиница,  АПОС 3016/23.04.2012г.

440

54

Читалище - двуетажна масивна сграда със застроена площ от 670кв.м.

с.Зебил, АПОС 5/52/04.05.1998г.

670

55

„Комбинирана сграда“ двуетажна масивна сграда със застроена площ  350кв.м.  с.Дичево, АПОС 174/26.02.2001г.

350

56

Комбинирана сграда  едноетажна масивна сграда със застроена площ от 215кв.м. с.Бащино  АПОС 175/27.02.2001г.

215

57

„Старо Читалище“ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 173кв.м. с.Стефан Караджа АПОС 4/43/23.03.1998г.

173

58

Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 152кв.м. с.Вълкан, АПОС 1/18/13.01.1998г.

152

59

Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 343кв.м. с.Зарица, АПОС 2159/18.11.2008г.

343

   2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.

 

По точка втора от дневния редРазрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни и слети паралелки и групи в общинските училища и ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Главиница с пълняемост по задължителния минимум за учебната 2019/2020 год.

 

РЕШЕНИЕ №501

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.59, чл.68, ал.1, ал.2 и ал.4, т.2, ал.6, т.2, ал.8 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование /приета с ПМС № 219/05.10.2017 г./, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                  

РЕШИ:

1. Разрешава формирането на маломерни изнесени групи към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница за 2019/2020 учебна година както следва:

          1.1 Изнесена група „Пролет” с. Листец – разновъзрастова;

          1.2 Изнесена група „Кокиче” с. Дичево - разновъзрастова.

2. Разрешава формирането на маломерни самостоятелни паралелки с не по-малко от 10 ученици през учебната 2019/2020 година, както следва:

         2.1 СУ „Васил Левски” гр. Главиница – II б, III б, V б, VI а, VI б, VII б, IX б, X б, XI б клас;

         2.2 ОбУ „Иван Вазов” с. Зафирово - I, IV, V, VI а клас;

         2.3 ОУ „Отец Паисий” с. Ст. Караджа – V клас

3. Разрешава формирането на самостоятелни и слети маломерни паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2019/2020 година както следва:

4. Дофинансира самостоятелните и слети маломерни паралелки както следва:

         4.1 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол с 24 964 лв.

         4.2 ОУ „Отец Паисий” с. Стефан Караджа с 26 082 лв.

         4.3 СУ „Васил Левски” гр. Главиница с 8 971 лв.

         4.4 ОбУ „ Иван Вазов” с. Зафирово с 4 471 лв

5. Възлага на Кмета на Община Главиница да изготви мотивирано искане до Началника на Регионално управление на образованието – Силистра във връзка с т.3 от настоящото решение.

 

По точка трета от дневния редПредложение за утвърждаване на средищни детски градини и училища на територията на Община Главиница за учебната 2019/2020 год.

 

РЕШЕНИЕ №502

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, 2, 3 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. и чл. 53, ал. 1, 2, чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗПУО, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                                    

РЕШИ:

 I. В Списъка на средищни детски градини и училища от Община Главиница за учебната 2019/2020 година да бъдат включени:

    1. Изнесените групи към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница:

2. Средищни училища:

II. Възлага на Кмета на Община Главиница до 10 септември 2019 година да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и науката за включването им в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020 година.

      1. Средищни изнесени групи към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница:

         -   Изнесена група ”Васил Левски” с. Зафирово, ул.“Генерал Атила Зафиров“ № 77;

         -   Изнесена група”Пролет” с. Звенимир, ул.“Четвърта“ № 26;

         -   Изнесена група”Щастливо детство” с. Суходол, ул.”Първа” № 26.

      2. Средищни училища:

         -   СУ „Васил Левски” - гр. Главиница, ул.“Оборище“ № 57;

         -   ОбУ „Иван Вазов”- с. Зафирово, ул.“В. Бъчваров“ № 9;

         -   ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Сокол, ул.“Кирил и Методий“ № 1.

 

По точка четвърта от дневния редВключване на изнесена гррупа "Васил Левски" с. Зафирово и изнесена група "Пролет" с. Звенимир към ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Главиница в списъка на защитените детски градини за учебната 2019/2020 год.

 

РЕШЕНИЕ №503

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗПУО и чл.5, ал.1 и ал.2 от ПМС №121/23.06.2017 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                                   

РЕШИ:

1. В списъка на защитените детски градини за учебната 2019/2020 година от Община Главиница да бъдат включени изнесените групи към ДГ ,,Св. Св. Кирил и Методий“, с адрес на управление обл.Силистра, общ.Главиница, гр.Главиница, ул. „Христо Ботев“ №1.

             1.1.изнесена група „Васил Левски“ с. Зафирово, с адрес ул. „Ген. Атила Зафиров“ №77;

             1.2.изнесена група „Пролет“ с. Звенимир, с адрес ул. „Четвъртва“ №2.

2. Възлага на Кмета на Община Главиница да внесе мотивирано предложение в МОН, за включване на изнесена група „Васил Левски“ с. Зафирово и изнесена група „Пролет“ с. Звенимир към ДГ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница  в списъка на защитените детски градини до 10 септември 2019г.

 

По точка пета от дневния редБезвъзмездно предоставяне на имоти - общинска собственост на народни читалища на територията на община Главиница.

 

РЕШЕНИЕ №504

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал.4 от ЗОС, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                   

РЕШИ:

1. Отменя Решение №77 от Протокол № 27/20.08.1998 год. на Общински съвет Главиница.

2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

ИМОТ

1

НЧ „Зора – 1954 г.”

с. Листец

 Читалище - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 228кв.м.

с.Листец, АПОС 3811/07.04.2017г.

2

НЧ „Отец Паисий – 1948 г.”

с. Богданци

Читалище - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 320кв.м.

с.Богданци, АПОС 2271/01.11.2010г.

3

НЧ „ Стефан Караджа – 1966 г.”

 с. Долно Ряхово

Читалище - двуетажна масивна сграда със застроена площ от 308кв.м.         с.Долно Ряхово, АПОС 3/94/10.12.1998г.

4

НЧ „ Стефан Караджа – 1951 г.”

 с. Падина

Читалище - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 128кв.м. с.Падина, АПОС 2/96/10.12.1998г.

5

НЧ „Развитие – 1907 г.”

с. Подлес

Читалище - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 300кв.м

 с. Подлес, АПОС 1/30/19.01.1998г.

6

НЧ „Христо Ботев – 1901 г.”

 с. Зафирово

Читалище - двуетажна масивна сграда със застроена площ от 515кв.м.         с.Зафирово, АПОС 5/82/10.10.1998г

7

НЧ „Янко Забунов – 1957 г.”

с. Черногор

Читалище - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 342,50кв.м.

с.Черногор, АПОС 186/22.03.2001г.

8

НЧ „Ведрина – 1997 г.”

 с. Косара

Административна сграда със застроена площ от 250кв.м. с.Косара, АПОС 1/60/07.07.1998г.

9

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1947 г.” с. Коларово

Комбинирана сграда  „КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ“ двуетажна масивна сграда със застроена площ от 570кв.м. с,Коларово  АПОС 2/55/06.07.1998г.

10

НЧ „Христо Ботев – 1940 г.”

гр. Главиница

Двуетажна масивна сграда  №15031.501.460.1 със застроена площ  от 440кв.м. гр. Главиница,  АПОС 3016/23.04.2012г.

11

НЧ „Христо Ботев – 1954 г.”

с. Зебил

Читалище - двуетажна масивна сграда със застроена площ от 670кв.м.

с.Зебил, АПОС 5/52/04.05.1998г.

12

НЧ „Христо Ботев – 1945 г.”

с. Дичево

„Комбинирана сграда“ двуетажна масивна сграда със застроена площ  350кв.м.  с.Дичево, АПОС 174/26.02.2001г.

13

НЧ „Бъднина – 1941 г.”

с. Бащино

Комбинирана сграда  едноетажна масивна сграда със застроена площ от 215кв.м. с.Бащино  АПОС 175/27.02.2001г.

14

НЧ „Просвета – 1940 г.”

с. Стефан Караджа

„Старо Читалище“ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 173кв.м. с.Стефан Караджа АПОС 4/43/23.03.1998г.

15

НЧ „Светлина – 1968 г.”

с. Вълкан

Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 152кв.м. с.Вълкан, АПОС 1/18/13.01.1998г.

16

НЧ „Мехмед Джон – 1956 г.”

с. Зарица

Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 343кв.м. с.Зарица, АПОС 2159/18.11.2008г.

3. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и сключи договори за безвъзмездно право на ползване на имотите.

 

По точка шеста от дневния редДопълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год.

 

РЕШЕНИЕ №505

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                 

РЕШИ:

 1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска

собственост за 2019г., със следните имоти:

                  Раздел I. Продажба на имоти и вещи по чл.35, ал.1 и чл.42, ал.2 от ЗОС

             2. Продажба на маломерни земеделски имоти от ОПФ по приложен списък на населените места.

                 2.18. Землище на с. Богданци - ЕКАТТЕ 04670

имот №

местност

НТП

категория

площ/ дка

159

04670.8.307

Кулата

За друг вид Застрояване

-

8.490

2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г.

 

По точка седма от дневния редИменуване на улици в с. Суходол.

 

РЕШЕНИЕ №506

На основание чл. 21, ал.1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89 от Закона за гражданската регистрация и чл.125, ал.2 от Наредба №РД-02-20-9/21.05.2012г. за функционирането на ЕСГР, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                                  

РЕШИ:

      1. Създава нова локализационна единица в Класификатора на локализационните единици в землището на село Суходол, община Главиница съвпадаща с полски път с идентификатор №036009 и полски път с идентификатор №036020 от землището на село Суходол с наименованието местност „Стопански двор” ул. „Първа“.

     2. Създава нова локализационна единица в Класификатора на локализационните единици в землището на село Суходол, община Главиница съвпадаща с полски път с идентификатор №036018 от землището на село Суходол с наименованието местност „Стопански двор” ул. „Втора“.

     3. Възлага на Кмета на община Главиница в едномесечен срок да издаде заповед в съответствие със Закона за гражданска регистрация, да създадат административни адреси във съответната номерация на парцелите по улиците „Първа” и „Втора” от местността „Стопански двор”.

 

 

По точка осма от дневния редПодаване на проектно предложение от Община Главиница към МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” по Процедура чрез подбор на проектни предложения за кандидатстване BG06RDNP001 – 19.209 по мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово” по Оперативна програма „Развитие на селските райони“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

РЕШЕНИЕ №507

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                                     

РЕШИ:

Дава съгласие и възлага на кмета на Община Главиница да кандидатства с проектно предложение „Опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж чрез закупуване на сцена за представяне на местния фолклор, бит и традиции на територията на Община Главиница” по Процедура за кандидатстване BG06RDNP001 – 19.209 по мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово” на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на селските райони“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

 

По точка девета от дневния редОдобряване на допълнителни средства за дофинансиране на Средно училище "Васил Левски" гр. Главиница.

 

РЕШЕНИЕ №508

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27 ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.44 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                               

РЕШИ:

1. Разрешава отпускане на сумата от 20 000 (двадесет хиляди) лева на Средно училище „Васил Левски“ гр. Главиница за ремонт на парната инсталация.

2. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението, както следва:

дофинансиране                                                                                             +20 000,00лв.

в  дейност 998 Резерв                                                                                 - 20 000,00лв.

 

По точка десета от дневния ред - Издаване на запис на заповед от Кмета на община Главиница в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.007-0064-C01 от 08.05.2019г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяването на селата в селските райони“ за проект „Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, област Силистра“.

 

РЕШЕНИЕ №509

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.10 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                                     

РЕШИ:

      1. Упълномощава Кмета на Община Главиница да издаде Запис на заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 42 206,52 (четиридесет и две хиляди двеста и шест лева и петдесет и две стотинки), за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0064-C01 от 08.05.2019г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяването на селата в селските райони“ за проект „Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, област Силистра“

     2. Възлага на Кмета на Община Главиница да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0064-C01 от 08.05.2019 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие“.

 

По точка единадесета от дневния ред - Разни

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                              Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                                            /Месут Алиш/

Печат