▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ
  • Проект за изменение на Наредба № 32 за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Главиница.

Проект!

Изменение на Наредба № 32

за записване, отписване и преместване на децата

в общинските детски градини на  територията на Община Главиница.

            Действащ текст

           

Чл.16, ал.(3) Преместването на дете от една детска градина в друга детска градина на територията на Община Главиница е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детската градина. Директорът издава документ за липса на задължения към детската градина, при липса на такъв документ детето не може да бъде записано в друга детска градина на територията на Община Главиница.

Чл.19. (1) Децата от детската градина или училище се отписват в следните случаи:

            3. при не плащане на дължимата месечна такса за ползване на детската градина два поредни месеца.

            Проект за изменение и отменяне

           

            1.Отменя ал.(3) от чл.16

            2.Отменя т.3, ал.1 от чл.19.

            3.Изменя в Наредбата текста „Управление „Образование””, и се изписва отдел „Хуманитарни дейности”

           

            ........./п/........

            Неждет Джевдет

            Кмет на Община Главиница

 


 

МОТИВИ

към проект за изменение на Наредба № 32 за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на  територията на Община Главиница /приета с Решение №173 по протокол №22/21.12.2016г./

 

(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА)

            1. Причини, налагащи изменението на Наредба №32 за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на  територията на Община Главиница:

Правни основания:

чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА

чл.59, ал.1 от ЗПУО

чл.26 и чл.28 от ЗНА

чл.79 от АПК

В хода на прилагането на Наредбата възникна необходимост от прецизиране на отделни текстове,които да бъдат приведени в съответствие с основните положения и принципи на Закона за предучилищното и училищното образование. Отделно следва да намерят приложение в наредбата и настъпили структурни промени с Решение № 181/31.01.2017 год. на Общински съвет гр. Главиница,с което се закри изнесената структура на Управление „Образование”, като второстепенен разпоредител с бюджет и одобри, като нова структура отдел „Хуманитарни дейности” в Дирекция „Стопанско управление и хуманитарни дейности” към Община Главиница. С решение № 184/31.01.2017 год. на Общински съвет гр. Главиница всички групи се вливат към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница.

     

            2. Цели които се поставят:

                Привеждане наредбата в пълно съответствие със закона.

            3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

            За реализирането на проекта за Наредба за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на  територията на Община Главиница, не са необходими финансови средства.

            4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

                Всички деца на територията на Община Главиница се записват, отписват и преместват от центъра - ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница. Законосъобразност при прилагането на  Наредбата, повишаване посещаемостта и намаляване броя на отпадналите деца.

            5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

            Предлаганият проект за изменение на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на  територията на Община Главиница е подзаконов нормативен акт,изцяло обвързан с норми от правото на Европейския съюз.

            Съгласно чл.26 от ЗНА проектът се публикува на интернет страницата на институцията, като на заинтерасованите лица се предоставя най-малко 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет Главиница на ул. „Витоша” №44 или изпращани на e-mail: obshtina@glavinitsa.bg.

............/п/............

Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.