Написано от Общ. съвет на .

Мотиви: Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му  с Общинска администрация

Проект: Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му  с Общинска администрация

Печат