Написано от Админ на .

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО СЪБИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

00 download

 

§ 3.  Настоящият правилник е приет с решение № 364 от протокол №43/ 31.03.2011 год. и влиза в сила от датата на приемането му.

 

Печат