Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-609

гр. Главиница,23.08.2018  г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Главиница и протокол № 1   от 22.08.2018 г. за провеждане на търг с явно наддаване

Н А Р Е Ж Д А М

Определям  Булсатком” ЕАД, ЕИК: BG=====, представлявано от Силвия Енкова Василева с ЕГН =========, от гр.Силистра     ,притежаващ лична карта № ========= , издадена на ========= г. от МВР – гр. Силистра упълномощено от  Пламен Иванов Генчев от гр. Стара Загора,   , притежьващ л.к. № =======, изд. на ====== г. от МВР- гр.Стара Загора, ЕГН ========в качеството си на Изп. Директор на „БУЛСАТКОМ” ЕАД, със седалище и адрес на управление- гр. София,ул. „Магнаурска школа” № 15,ет. 3, БУЛСТАТ ======== с пълномощно от=====   г. подписана  от Елка Тенчева  нотариус с район РС Стара Загора.

 

 

Обект представляващ самостоятелен обект в сграда № 4, с идентификатор № 15031.501.434.4.4 помещение с площ 17,00 кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор № 15031.501.434 по кадастралната карта на гр. Главиница, находящ се на ул. „Витоша” № 46, обл. Силистра и предмет на АЧОС №  2293/28.01.2011 г. и  цена достигната на търга от 34 лв. без включен ДДС, 40.80 лв. с включено ДДС .

  1. Срокът на наемното отношение е за 5 години, считано от датата на подписване на договора.
  2. Разходите по вписването на договора са за сметка на наемателя.
  3. От първата наемна вноска се приспада стойността на внесения депозит за участие в търга.

Настоящата заповед се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за деловодството, един за отдел „Общинска собственост“ и един за Дирекция „Финансово и административно обслужване” за сведение и изпълнение.

            Заверено копие от заповедта да се връчи срещу подпис на Наемателя и на Директор на дирекция  „Стопанско управление и хуманитарни дейности за сведение и изпълнение.

Неждет Джевдет……………….

/ Кмет на община Главиница /

Съгласували,

Сюзан Хасан …………………..

Зам. кмет  „Стопански дейности“

Изготвил,

Нурхан Али……………………

Директор на

Дирекция „СУХД“

 

Печат