Общинска собственост

 • Начало
 • ЗАПОВЕДИ
 • ЗАПОВЕД № РД-01-598 гр. Главиница,13.08..2018 г., Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ по населени места

З А П О В Е Д

 

№ РД-01-598

гр. Главиница,13.08..2018 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решение № 384 по протокол № 45/27.07.2018 г. на Общински съвет Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за :

 

1.3 Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ по населени места.

 

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1.

Поземлен  имот   с кадастрален номер 003165, в землището на с.Малък Преславец, с ЕКАТТЕ 46927, местността” Локвите” общ.Главиница, с площ от 1,000 дка./един декар/  по  плана за земеразделяне на с.Малък Преславец,общ.Главиница обл. Силистра за инсталиране на телекомуникационно инфраструктурно оборудване и инсталирането на антени, включително изграждане на кула и при необходимост поставяне на мобилно телекомуникационно съоражение в рамките на наетата площ, и предмет на  АПОС № 2213/12.06.2009г;

1000

кв.м.

 1020.00лв./Две минимални работни заплати за страната.

10.00 лв.

102.лв

10.00

 

 1.  Утвърждавам тръжната документация, в т.ч. указанията и изискванията към провеждането на търга, проекто-договора за продажба и приложенията към документацията.
 2.  Утвърждавам цената на тръжната документация, депозита за участие и часовете на провеждане на търга, съгласно приложените таблици;
 3.  Публичният търг да се проведе на 19.09.2018 год./сряда/ в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.
 4.  Оглед на имотите може да се провежда всеки работен ден при съгласуване на график с н-к отдел „Общинска собственост“ и транспорт на кандидата в срок до 18.09.2018 год,/вторник/ 16,00 часа;
 5.  Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница в срок до 18.09.2018 г, 16,00 часа. след представяне на документ за закупуването ѝ. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община Главиница или  по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.
 6.  Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в Информационният център на Община Главиница, в срок до 18.09.2018 г, 16,00 часа;
 7.  Краен срок за внасяне на депозита: - до 16.00 часа на 18.09.2018 г. /вторник/ на касата на Общината или по банкова сметка на Община Главиница IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC: CECB BG SF Централна кооперативна банка – Клон – гр. Главиница.
 8.  Публикуването на обявата за провеждане на търга да се извърши в един местен всекидневник, сайта на Община Главиница, на таблото в административната сграда на Община Главиница и в сградите на кметствата.
 9.  Назначавам комисия в състав:

     Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 19.10.2018 г. /петък/ на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 18.10.2018 г/четвъртък/

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“.

Преписи от заповедта да се връчат на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“, началник отдел „Общинска собственост“ и Председателя на комисията за сведение и изпълнение.

                                     

Неждет Джевдет………………..

Кмет на Община Главиница

Съгласували,

Сюзан Хасан……………….

Зам.кмет „Стопанско управление“

Изготвил,

Нурхан Али………………..

Директор на дирекция „ СУХД“ 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт