Общинска собственост

З А П О В Е Д

 

№ РД-01- 313

гр. Главиница,03.05.2018 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решение №330 по протокол № 38/01.02.2018 г. на Общински съвет Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за :

 

1.2 Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10 дка на търг:

землище

имот №

местност

НТП

категория

площ/ дка

 

Цена.

 

Депозит

1

Главиница

15031.17.18

ФИРФИЛИК

Нива

III

49.996

3249.74

325.00

2

Осен

005004

ПОД ВЕЖДАТА

Нива

III

99.974

6498.31

650.00

3

Стефан Караджа

020001

БРАТОМИРСКА ПЪТЕКА

Нива

III

99.997

6499.87

650.00

4

Черногор

003005

ПОД СВИНАРНИКА

Нива

III

50.000

3250

325.00

5

Черногор

011001

ЗОНАТА

Нива

III

102.999

6694.93

670.00

6

Косара

023005

ЧИСТАМБОЛ

Нива

IV

50.005

3257.32

326.00

7

Подлес

019005

СКАЛЕН ДОЛ

Нива

IV

50.001

3250.06

325.00

8

Листец

012005

ЮРТЛУК 12

Нива

III

20.951

1361.81

136.00

9

Звенимир

015005

АРАКОРУ 15

Нива

V

50.009

3250.58

325.00

10

Сокол

001081

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Нива

III

14.300

929.5

93,.00

11

Сокол

010064

КУЛАТА

Овощна градина

III

116.687

7584.65

758.00

12

Бащино

018004

ХУМА 18

Нива

IV

49.988

3249.22

325.00

13

Дичево

002033

ДОЛАП СЪРТ 2

Нива

VII

16.304

1059.76

106.00

14

Дичево

036005

КЮЛЮКА 36

Нива

VI

10.330

671.45

67.00

15

Дичево

036009

КЮЛЮКА 36

Нива

VI

78.000

5070.00

507.00

16

Коларово

048019

ЗОНАТА

Нива

III

50.001

3250.06

325.00

17

Богданци

005012

СТОПАНСКИ ДВОР

Нива

III

100.005

6500.32

650.00

18

Богданци

021012

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Нива

IV

80.000

5200

520.00

19

Долно Ряхово

013410

ТУРСКИ ЛОЗЯ

Нива

V

99.993

6499.54

650.00

20

Малък Преславец

013002

МОГИЛКАТА

Нива

III

50.004

3250.26

325.00

21

Малък Преславец

013004

МОГИЛКАТА

Нива

III

9.997

649.8

65.00

22

Ножарево

009008

ЧЕПЕРЕ

Нива

IV

49.989

3249.28

325.00

23

Ножарево

021008

ШАРМАН ПУНАР 21

Нива

IV

49.996

3249.74

325.00

24

Суходол

001003

КЕМАЛКЬОЙ СЪРТ 1

Овощна градина

IV

49.999

3249.93

325.00

25

Богданци

030003

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Ерозирана нива

VI

59.497

3867.3

387.00

26

Зафирово

001210

АМЗОВА КУРИЯ

Нива

IV

14.355

933.07

96.00

27

Зафирово

018002

КАВАКА

Нива

III

11.999

779.93

79.00

28

Главиница

15031.18.39

ШАРМАН

Нива

IV

10.545

685.42

70.00

29

Главиница

15031.18.113

ШАРМАН

Нива

IV

14.292

928.98

93.00

30

Главиница

15031.24.7

АЙВАЛЪКА

Нива

VI

38.051

2473.31

247.00

31

Долно Ряхово

000023

БАБА ВЕРА

Др.жил.терен

VI

14.323

930.99

93.00

32

Долно Ряхово

000027

БАБА ВЕРА

Посевна площ

VI

17.768

1154.92

116.00

33

Долно Ряхово

000089

БАБА ВЕРА

Нива

VI

13.188

857.22

86.00

34

Долно Ряхово

000212

КУРИЯТА

Ерозирана нива

VI

27.678

1799.07

180.00

 

Час на търга за отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10 дка е от 10.00 часа.

 

 

 1. 2. Утвърждавам тръжната документация, в т.ч. указанията и изискванията към провеждането на търга, проекто-договора за отдаване под наем и приложенията към документацията.
 2. 3. Утвърждавам цената на тръжната документация в размер на 10,00 лева. , депозита за участие и часовете на провеждане на търга, съгласно приложените таблици;

Срок за немане - -за 5 / пет / стопански години.

 1. 4. Публичният търг да се проведе на 08.06.2018 год./петък/ в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.
 2. 5. Оглед на имотите може да се провежда всеки работен ден при съгласуване на график с н-к отдел „Общинска собственост“ и транспорт на кандидата в срок до 07.06.2018 год.,/четвъртък/ 16,00 часа;
 3. 6. Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница в срок до 07.06.2018 г, 16,00 часа. след представяне на документ за закупуването ѝ. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община Главиница или  по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.
 4. 7. Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в Информационният център на Община Главиница, в срок до 07.06.2018 г, 16,00 часа;
 5. 8. Краен срок за внасяне на депозита: - до 16.00 часа на 07.06.2018 г. /четвъртък/ на касата на Общината или по банкова сметка на Община Главиница IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC: CECB BG SF Централна кооперативна банка – Клон – гр. Главиница.
 6. 9. Публикуването на обявата за провеждане на търга да се извърши в един местен всекидневник, сайта на Община Главиница, на таблото в административната сграда на Община Главиница и в сградите на кметствата.
 7. 10. Назначавам комисия в състав:

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 15.06.2018 г. /петък/ на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 14.06.2018 г/четвъртък/

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“.

Преписи от заповедта да се връчат на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“, началник отдел „Общинска собственост“ и Председателя на комисията за сведение и изпълнение.

                                               

Неждет Джевдет………………..

Кмет на Община Главиница

Съгласували,

Сюзан Хасан……………….

Зам.кмет „Стопанско управление“

Изготвил,

Нурхан Али………………..

Директор на дирекция „ СУХД“ 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт