Общинска собственост

 

ЗАПОВЕД

 

№  РД-01-289

гр. Главиница, 24.04.2018 г.

 

           На основание чл.35 , ал.1 от ЗОС ,   Решение  №  82/02.12.2016 г.  по адм. д.№ 133  по описа на АС – Силистра , Решение № 30 на САС от 29.03.2017 г.по адм.д.№ 202 / 2017 г. по описа на АС – Силистра ,  потвърдено с Решение № 4716 от 12.04.2018 г.на ВАС , от Протокол   № 101/25.05.2016г.  на ОС – Главиница  и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Главиница

З А П О В Я Д В А М

Да се финализира  първоначалната тръжна процедура, обявенa със Заповед №1392/02.08.2016 г. на Кмета на община Главиница за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот:  

„Битова сграда“ – едноетажна масивна сграда със застроена площ 110кв.м., построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот, представляващ УПИ II-127 кв.26   по регулационния план на  с.Стефан Караджа, общ.Главиница, на обща стойност 8160лв. (ДДС не се начислява).

Търгът да се проведе с участието на лицата, подали надлежни заявления и документи в срока по заповед № 1392/02.08.2016 г.  към 09.09.2016 г. , а именно  Саткъ Исмаил Хасан и Гюлхаят Юсуф Ахмет на 10.05.2018 г. от  10.00ч. в заседателната зала на община Главиница  – ІV етаж. Търгът да се проведе при първоначална тръжна цена   8160,00 без ДДС за имота.

            При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на  17.05. 2018 г.   на същото място и при същите условия.

      Определям Комисия , която да проведе търга:

           

            В комисията  не може да бъде включен кмета на населеното място  - Асан Мустафа, макар и съгласно    Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Главиница– гл.седма чл.48 ал.2  това  да е  задължително , тъй като  за същият  са налице пречки  съгласно чл. 33 ал. 1 във връзка с чл 10 ал. 2  от АПК.

 

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на Дирекция „СУХД ”, на Дирекция „ОА”  и на юриста на общината, както и на лицата подали заявление за участие в търга,и да се обяви на публично място в сградата на общинска администрация и други места, достъпни до всички заинтересовани лица. За уведомление  на участниците да се ползва куриерска служба, за да бъдат лично уведомени срещу подпис.

 

 

Неждет Джевдет

/ Кмет на община Главиница /

Съгласувал:

Сюзан Хасан

Зам. кмет „Стопански дейности”

 

Изготвил:

Хасан Хасан

 Гл.специалист  „ Общинска собственост ”

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт