Общинска собственост

 • Начало
 • ЗАПОВЕДИ
 • ЗАПОВЕД № РД-01-28 /19.06.2017г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от ОПФ по населени места

HEADER GLAVINITSA

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

гр.Главиница                     №  РД-01-28          19.06.2017г.

           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение № 182/31.01.2017г., и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на Общински съвет гр.Главиница

Н А Р Е Ж Д А М

  Откривам процедура за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от ОПФ  по населени места, както следва:

 

 

 

Имот №

 

 

 

 

Землище

НТП

 

 

 

 

Катег.

 

Площ

 

Местност

 

Начална

Годишна тръжна цена (лв.)

(лв.)

1

6068

Осен

нива

V

33,181

Момина душа

1659,05

2

6088

Осен

нива

IV

17,992

Момина душа

899,60

3

11014

Осен

нива

III

10,127

Бежането

506,35

4

14036

Осен

нива

III

11,456

Илиево поле

572,80

5

3007

Стефан Караджа

нива

VI

90,228

Крушево

4511,40

6

3009

Стефан Караджа

нива

VI

59,152

Крушево

2957,60

7

3178

Стефан Караджа

нива

VI

186,716

Крушево

9335,80

8

4006

Стефан Караджа

нива

VI

46,932

Крушево

2346,60

9

9027

Стефан Караджа

нива

III

10,836

Крушево-Чеира

541,80

10

10056

Стефан Караджа

нива

III

39,203

Крушево-Баира Черно

1960,15

11

18012

Стефан Караджа

нива

III

13,613

Гьола

680,65

12

19006

Стефан Караджа

нива

III

147,804

В Гората

7390,20

13

20012

Стефан Караджа

нива

III

30,002

Братомирска пътека

1500,10

14

20018

Стефан Караджа

нива

III

7,652

Братомирска пътека

382,60

15

21022

Стефан Караджа

нива

III

13,001

Братомирска пътека

650,05

16

23002

Стефан Караджа

нива

III

10,001

Чанак чалар

500,05

17

29006

Стефан Караджа

нива

IV

93,166

Братомирско-3

4658,30

18

30035

Стефан Караджа

нива

IV

359,044

Братомирско-5

17952,20

19

99021

Стефан Караджа

нива

VI

37,072

Братомирска пътека

1853,60

20

99023

Стефан Караджа

нива

III

14,477

Братомирска пътека

723,85

21

16007

Зарица

Нива

ІІІ

12,988

Йол бою

649,40

22

090060

Звенимир

нива

V

11,072

НМИР

553,60

23

020010

Звенимир

нива

V

11,202

Аша къшла 20

560,10

24

3032

Черногор

нива

IV

12,64

Под свинарника

632

25

    3033

Черногор

нива

IV

150,538

Под свинарника

7526,90

26

5004

Черногор

нива

IV

103,620

Под свинарника

5,181

27

8020

Черногор

нива

VI

47,917

Около гората

2395,85

28

8029

Черногор

нива

IV

13,565

Около гората

678,25

29

10043

Черногор

нива

IV

50,001

Зоната

2500,05

30

12046

Черногор

нива

III

19,998

Яйкъна

999,90

31

12068

Черногор

нива

III

10,518

Яйкъна

525,90

32

13011

Черногор

нива

III

75,275

Софийци

3763,75

33

13012

Черногор

нива

III

32,384

Софийци

1619,20

34

13013

Черногор

нива

III

24,042

Софийци

1202,10

35

18010

Черногор

нива

III

12,418

Яйкъна

620,90

36

9189

Малък Преславец

Нива

VII

10,2

Къшла екинлик

510

37

002070

Малък Преславец

нива

III

13,270

Куру кулак

663,50

38

009205

Малък Преславец

нива

VI

18,360

Къшла Екинлик

918

39

9011

Ножарево

нива

IV

170,897

Чепере

8544,85

40

171

Долно Ряхово

Нива

 

16,633

Баба Вера

831,65

41

207

Богданци

нива

ІV

14,798

Карамана

739,99

42

15006

Богданци

нива

IV

94,421

Карамана

4721,05

43

21001

Богданци

нива

IV

53,492

Старите лозя

2674,60

44

24014

Богданци

нива

IV

70

Старите лозя

3500

45

24019

Богданци

нива

VI

14

Старите лозя

700

46

27011

Богданци

нива

IV

10,314

Кантона

515,70

47

28053

Богданци

нива

VI

19

Кантона

950

48

29021

Богданци

нива

IV

24,024

Кантона

1201,20

49

34036

Богданци

нива

IV

48,967

Куйлука

2448,35

50

34041

Богданци

нива

III

17,025

Куйлука

851,25

51

12018

Зафирово

нива

14,198

Равенски път

709,90

52

19011

Зафирово

нива

V

20,151

Кавака

1007,55

53

25032

Зафирово

нива

V

19,198

Юкя

959,90

54

001211

Зафирово

нива

IV

13,889

Амзова курия

694,45

55

20024

Косара

нива

ІІІ

43,000

Ял дермени

2150

56

20025

Косара

Нива

ІІІ

12,320

Ял дермени

616

57

20026

Косара

нива

ІІІ

86,364

Ял дермени

4319,20

58

000020

Коларово

Др.сел.т.

III

23,177

НМИР

1158,85

59

000023

Коларово

Др.сел.т.

III

12,925

НМИР

646,25

60

000071

Коларово

Др.сел.т.

III

11,931

НМИР

596,55

61

000169

Коларово

Др.сел.т.

III

11,185

НМИР

559,25

62

15031.12.95

Главиница

Нива

 

73

Аралък

3650

63

15031.22.6

Главиница

Нива

 

51,05

Коджа Екинлик

2552,50

64

15031.23.4

Главиница

Нива

 

105,013

Аралък

5250,65

65

15031.34.212

Главиница

Нива

 

33,37

З-ще Главиница

1668,50

66

15031.17.32

Главиница

Нива

IV

55,557

Фирифилик

2777,85

67

010028

Подлес

Нива

III

19,433

Айкъна

971,65

68

010029

Подлес

Нива

III

11,135

Айкъна

556,75

69

011024

Подлес

Нива

IV

12,000

Айкъна

600

  

           

О П Р Е Д Е Л Я М

 1. Търгът ще се проведе на 21.07.2017г. от 14,00 часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.                             
 2. Срок на наемното отношение –   5 години.
 3. Първоначална годишна наемна цена, съгласно Решение на ОбС № 142/13.11.2012г. е в размер на 50,00лв./дка.
 4. Депозитът за участие в търга за съответния имот в размер на 50,00лв.  по сметка на община Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка „Централна Кооперативна Банка” АД  гр.Силистра или в касата на общината до 16:00ч. на 20.07.2017г.
 5. Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв.  Цената се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 20.07.2017г.
 6. Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу

представяне на документ за платена цена .

      7.Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна

документация до 20.07.2017г.

 1. Заявление за участие се подават в „Център за информация и услуги“ I етаж в сградата на Община Главиница всеки работен ден до 16.00часа на 20.07.2017г.
 2. Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 28.07.2017г. при същите условия.

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на Дирекция „СУХД”, на Дирекция „ФАО”  и на юриста на общината, както и да се обяви на публично място в сградата на общинска администрация и други места, достъпни до всички заинтересовани лица.

                                                                                                        КМЕТ НА ОБЩИНА:             (п)

                                                                                                                             /Неждет Джевдет/

ЕМ/

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт