Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-400 от 14.06.2022г.,относно:процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на следните имоти - частна общинска собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, начални тръжни цени и депозити за участие, както следва: pdf

 

 

Печат