Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-7 от 04.01.2022 г., Относно: Обявявам “ЛУСТРА-72” ЕООД с ЕИК**********, представлявано от Румен Иванов Иванов – управител, ЕГН**********, лична карта №********* издадена на 09.07.2020 г. от МВР София област, за купувач на вещ- частна общинска собственост: Колесен трактор ..pdf

 

 

 

Печат