Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-891 от 10.11.2021 г.,Относно:процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следния имот - публична общинска собстве-ност: поземлен имот с идентификатор 03017.60.252 по кадастралната карта на с. Бащино, находящ се в местността „Водоем“ с начин на трайно ползване „Водоем “ (язовир) и площ 12.235 дка pdf

 

 

Печат