Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-897 от 11.11.2021 г.,Относно: процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба вещи - частна об-щинска собственост с начална тръжна цена и депозит за участие, както следва..pdf

 

 

Печат