Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД №РД-01-865 от 28.10.2021 г.,Относно:1. Продавам на **********, следният имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор № 15031.501.312 в кв. 39 (тридесет и девети) по плана за регулация на гр. Главиница pdf

 

 

 

Печат